Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 2. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie

2. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 r.

3. Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy na 2023 r.

4. Sprawozdania z podziału funduszy sołeckich.

5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.

2. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. podjęcia przez Gminę Cedry Wielkie realizacji zadania w zakresie organizacji regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej,
 2. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie.

4. Opinia realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

5. Rozpatrzenie pisma dotyczącego wydzierżawienia części działki nr 251/10, obręb Błotnik.

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 26 września (poniedziałek) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

2. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 r.,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
 5. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
 6. ustalenia Regulaminu Przystani Żeglarskiej w Błotniku oraz Regulaminu Przystani Kajakowej w Trzcinisku.

4. Wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy celowej oświatowej na rok 2022 Gminy Cedry Wielkie.

5. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i sportowego na I sem. roku szkolnego 2022/2023.

6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.