Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 marca (piątek) 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.
 3. Planowane inwestycje na 2023 rok.
 4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie, w zakresie terenów oznaczonych symbolami 73.P i 74.P.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (środa) 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Melioracje na terenie gminy (koszenie i czyszczenie).

2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej.

3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.

4. Populacja dzikich zwierząt.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dębów szypułkowych uznanych za pomniki przyrody, rosnących we wsi Leszkowy na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania placówek przedszkolnych na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty, kultury i sportu.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych,
 2. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 3. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023,
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 168/4, obręb Wocławy,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Leszkowy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 148/1, obręb Leszkowy,
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie,
 6. uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2028",
 7. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie”,
 8. uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dębów szypułkowych uznanych za pomniki przyrody, rosnących we wsi Leszkowy na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 9. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 10. zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie,
 3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o.,
 4. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
 5. zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.