Aktualności

Konferencja

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: „GOSPODARZ Z ENERGIĄ”. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę w zakresie zalecanych technologii i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym. W programie spotkania znajdą się informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wykorzystujących OZE. Prelegenci podpowiedzą kiedy warto zastosować instalacje OZE w gospodarstwie, jakie źródła odnawialne wybrać i co zasilić wyprodukowaną energią, by wygenerować największe oszczędności oraz jak korzystnie sprzedać nadwyżki energii.

Plakat informacyjny

Gminne inwestycje dofinansowane

Kolejne wnioski przygotowane przez Gminę Cedry Wielkie uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pod koniec października br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 34 projektów w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, pośród których 3 dotyczą inwestycji planowanych do realizacji przez naszą gminę, a mianowicie:

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański. W ramach tego projektu zostanie wybudowana na terenie Gminy Cedry Wielkie trasa rowerowa wzdłuż wałów wiślanych od miejscowości Giemlice do przystani żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani żeglarskiej do ulicy M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 8 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi 63,70 % kosztów kwalifikowalnych. Zakładany okres realizacji projektu to lata 2018-2019. Projekt ten jest partnerski i będzie realizowany wspólnie z gminą miejską Pruszcz Gdański oraz gminą wiejską Pruszcz Gdański, która jest liderem projektu.

Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna - prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 - Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków 20.11.2017 r. - 04.12.2017 r.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji Protokół RDPP

badanie mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Mammobus przyjmować będzie w Cedrach Wielkich 22 listopada 2017 r. (środa) przy Urzędzie Gminy, ul. M.Płażyńskiego 16.

Plakat informacyjny

W związku z występowaniem w dniach 28 - 29 października 2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i powstałych przy tym strat w mieniu, informujemy mieszkańców o możliwości zgłaszania powstałych szkód. Szkody prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Cedry Wielkie - pokój nr 3. Osobą do kontaktów w sprawie zgłaszania szkód jest p. Marek Morzyński tel. (58) 692-20-45.

Aktywna tablica

Gmina Cedry Wielkie zakwalifikowana została do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Całkowity koszt zadania w roku 2017 wynosi 56.000 złotych , z czego kwota przyznanej dotacji to 44.800 złotych. Dotacja została udzielona przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w szkołach podstawowych w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Wocławach i Giemlicach. Zostanie ona wykorzystana na zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośników.

Informacja dla osób bezrobotnych

W 2017 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z Gdańskim Urzędem Pracy przystąpiła do realizacji projektu ,,Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” (ZIT-I), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (po 30 roku życia oraz z wykształceniem średnim lub niższym). W ramach podejmowanych działań utworzono stanowisko doradcy ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Głównym zadaniem doradcy jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Przedstawia także dostępne oferty zatrudnienia spełniającym kryteria osobom bezrobotnym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.