Aktualności

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizowały wspólnie plebiscyt pn.: „Pomorskie Sztormy”. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród w kategoriach wyłonionych ze świata pomorskiego biznesu, sportu oraz kultury.  Dziesiąta kategoria to Pomorskie Euroinspiracje 2016 i jest to nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego mająca na celu wyróżnienie przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. W każdej dziedzinie obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. Kapituły wyłoniły po 10 nominacji we wszystkich kategoriach. W kategorii Pomorskie Euroinspiracje nominowany został projekt pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” realizowany przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z 9 partnerami. W dniach 3-17 lutego można głosować na swoich faworytów na kuponach publikowanych codziennie w Gazecie Wyborczej i w internacie pod adresem: www.pomorskiesztormy.pl Zachęcamy do głosowania i wsparcia Gminy w uzyskaniu wyróżnienia za realizację tego unikatowego projektu, którego rezultatem będą korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności ale i całego regionu w postaci odrestaurowania cennych obiektów zabytkowych. Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego podczas uroczystej gali na Scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie.

Rok Rzeki Wisły będziemy obchodzić decyzją Sejmu RP. Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo - czytamy w przyjętej w sierpniu 2016 przez posłów uchwale. Dlatego też w odpowiedzi na tak ważne obchody, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 2 lutego 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące włączenia się podmiotów z terenu Województwa Pomorskiego do wspólnego tworzenia i uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Roku Rzeki Wisły. Organizatorami inauguracji i jednocześnie prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Turystki i Promocji, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Departamentu Edukacji i Sportu, a także Departamentu Kultury. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego i społecznego nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie, z Panem Januszem Golińskim - Wójtem Gminy Cedry Wielkie na czele. Po przedstawieniu propozycji społeczno - kulturalnych działań planowanych przez Samorząd Województwa jak i partnerów zaproszonych do wspólnego tworzenia wydarzeń Gmina Cedry Wielkie wyraziła chęć współpracy i włączenia się w planowane działania. Już na etapie inauguracji wydarzenia Gmina Cedry Wielkie zapewniła o uczestnictwie przynajmniej w następujących imprezach: Konferencja samorządowo-naukowa, Wodna Fiesta, Rejs dziennikarski, Flis Wiślany, Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, a także Konkurs Piękna Wieś Pomorska. Szczegółowe informacje dotyczące imprez w ramach Roku Rzeki Wisły na bieżąco pojawiać się będą na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie www.cedry-wielkie.pl jak i Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu www.zokis.eu

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
Prezentacja - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik
Wydarzenia - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik 

Zapraszamy serdecznie właścicieli firm z obszaru Gminy Cedry Wielkie zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez firmę GlobalECO. Spotkanie odbędzie się w czwartek09.02.2017 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ulicy Osadników Wojskowych 41. Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) - fotowoltaika, instalacje solarne, pompy ciepła. W tym projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przez firmy na poziomie do 80% kosztów. Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii technicznych związanych z taką instalacją, omówienie kosztów przedsięwzięcia oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które padną z Państwa strony. Z uwagi na ograniczony termin składnia wniosków, wszystkich zainteresowanych prosimy o mobilizację i pojawienie się na spotkaniu oraz rozpowszechnienie tej wiadomości wśród innych właścicieli firm z terenu gminy.

 

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami rolników posiadających pola w bezpośredniej okolicy budowanej drogi ekspresowej a przedstawicielami firmy Metrostav, generalnego wykonawcy budowy drogi S7. Rolnicy zgłosili szereg uwag dotyczących utrudnień z dojazdem do pól ornych. Po reorganizacji ruchu drogowego na nową drogę P1 ruch został przekierowany na równoległą do starej siódemki. Wykonane zgodnie z projektem zjazdy mają duży kąt i tymczasowo są wykonane ze zbyt sypkiego materiału. Na pola położone od strony Błotnika wjazd jest bardzo utrudniony. Jedyna możliwość dojazdu jest od strony Koszwał, po drodze gruntowej nie przygotowanej do ruchu maszyn rolniczych. Kolejne utrudnienie występuje na odcinku Cedry Małe do Kiezmarka. Zjazdy, zgodnie z harmonogramem prac, będą wykonane w odległych terminach.

Wychodząc naprzeciw konieczności zapewnienia przejściowych rozwiązań przedstawiciele Metrostav zaproponowali:

  1. Dosypanie właściwego kruszywa i zagęszczenie materiału tak by ułatwić wjazdy na pola.
  2. Wykonanie dojazdu do pól położonych tuż przy budowanej drodze ekspresowej od strony Błotnika na wysokości kanału B. Zostanie wykorzystane wykonywane docelowe palowanie terenu.
  3. Dojazd do pól oddalonych od S7 drogą gruntową, równoległą Koszwały w kierunku Błotnika. Droga ta zostanie przygotowana przez Metrostav do poruszania się maszynami rolniczymi. Gmina zajmie się podstawowym remontem mostku nad kanałem Śledziowym.
  4. Metrostav wykona uzgodnione z rolnikami zjazdy na pola na odcinku Cedry Małe - Kiezmark.

Budowa nowych zjazdów oraz poprawa już istniejących zostanie wykonana przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca lutego br. Kolejne spotkanie strony zaplanowały na 14 lutego br. Uzgodnienia z Urzędu Gminy prowadzi Krzysztof Dziaduszewski.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

 

Dnia 1 lutego br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie podpisał Pan Wójt Janusz Goliński oraz reprezentujący Wykonawcę EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Pan Tomasz Balcerowski. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Zagospodarowania i urządzenia terenu obejmującego m.in.: renowację trawnika, odtworzenie nawierzchni kamiennej czy montaż energooszczędnych lamp.

2. Wykonania prac remontowych i wykończeniowych pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie poprzez: renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, remontu wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby pamięci oraz zmianą przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

Realizacja w/w robót zgodnie z podpisaną umową nastąpi do dnia 30 września br. Koszt wykonania zamówienia to kwota 723 240,00 zł brutto, z czego 60% stanowi dofinansowanie jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie jest pierwszym z zadań, które realizowane będzie w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www: zabytkidziedzictwo.wixsite.com/zulawy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
  

 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo - ekonomiczna. Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Prosimy o wstępne robocze przygotowanie wniosków oraz biznesplanu w zakresie rozwoju działalności. Informacje dotyczące przygotowania wniosku oraz biznesplanu znajdują się na stronie: http://trzykrajobrazy.pl/dokumenty-rozwoj/ Zachęcamy do skorzystania z dostępnego generatora wniosku o przyznanie pomocy 19.2 znajdującego się na stronie: https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/

Termin spotkania: 16 luty 2017 r. (czwartek) Biuro LGD „Trzy Krajobrazy” Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłoszenia na spotkanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko oraz nazwę przedsiębiorstwa do dnia 14 lutego 2017 r. Prowadzący spotkanie: Pan Jarosław Zielonka oraz Pan Roman Grzyb

Harmonogram spotkania  >> Załącznik

 

Po raz kolejny w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora, który miał miejsce 28 stycznia 2017 r. Zaproszenie na Bal przyjęło przeszło 150 Seniorów w wieku od 70 roku życia mieszkających na terenie gminy Cedry Wielkie. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odprawioną przez ks. Dziekana Janusza Mathea, ks. Leszka Laskowskiego, ks. kanonika Zbigniewa Kerlin, ks. dr Czesława Sołtysa oraz ks. Waldemara Naczk. Uroczysty obiad oraz pozostała część karnawałowego spotkania odbyła się w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich. Seniorów powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska oraz ks. dziekan Janusz Mathea, ks. kanonik Zbigniew Kerlin, ks. Leszek Laskowski, oraz ks. dr Czesław Sołtys. Seniorów powitano lampką szampana. Tegoroczną zabawę taneczną prowadzoną przez zespół „Usatysfakcjonowani” z Suchego Dębu, rozpoczął Pan Wójt Janusz Goliński wraz z zeszłoroczną Królową Balu Panią Janiną Sporek z Błotnika. Po spożyciu ciepłego posiłku, seniorzy podziwiali występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wocławach, które przygotowały piękne kolędy. Uroczystość wzbogaciły konkursy, wybór Króla i Królowej Balu (Henryk Marciniak z Trzciniska oraz Genowefa Budzyń z Cedrów Małych). Bardzo miłym akcentem był występ 91-letniej mieszkanki Cedrów Małych Pani Genowefy Budzyń, która zaprezentowała przepiękne i bardzo wzruszające wiersze własnego autorstwa dotyczące zesłań na Sybir oraz występ jednej z Seniorek Pani Wandy Ogórek z Długiego Pola, która specjalnie dla zebranych gości przygotowała program artystyczny. Na zakończenie spotkania, które w tym roku dobiegło końca o godz. 17.00, każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Ecol-Unicon Sp. z o.o. Wojciech Falkowski, „Teleelektronika” Bogusław Pszczoła, „Metrostav” Igor Sedlacek. Naszym Seniorom wciąż młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.