Aktualności

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia mieszkańców sołectwa Trutnowy o zmianie terminu zebrania wiejskiego. Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w przedszkolu w Trutnowach. Tematyka zebrania pozostaje bez zmian.

„Historia vitae magistra est” - Historia nauczycielką życia - mówił Cyceron. Jego słowa, mimo że zostały wypowiedziane w starożytności, są aktualne do dzisiaj. Nic więc dziwnego, że wśród uczniów Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich są tacy, dla których historia jest pasją, a nauka o dawnych wydarzeniach historycznych sprawia im prawdziwą przyjemność.

 

 

 

Dnia 20 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 303 tys. złotych z czego 192 tyś.zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym. W ramach projektu boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Wocławach zostanie przebudowane na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej. Boisko będzie miało powierzchnię 819 m2 oraz zostanie wykonane wokół niego ogrodzenie o wysokości 4 metrów. W obrębie boiska zostaną wykonane ciągi piesze i pieszo jezdne z kostki oraz ustawione będą 2 ławki oraz kosz na śmieci. Na boisku zostaną wytyczone następujące rodzaje boisk: boisko uniwersalne do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko treningowe do koszykówki. W ramach projektu zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie boiska w postaci: bramek do piłki ręcznej, konstrukcji wsporczych koszy do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz słupki z siatką do siatkówki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem. Boisko stanie się dla mieszkańców Gminy miejscem, w którym będą mogli spędzać czas, wspólnie organizować sportowe rozgrywki, jak również inne spotkania. Na wybudowanym obiekcie będą odbywały się zajęcia uwzględniające przede wszystkim potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wocławy. Dzieci będą mogły korzystać z obiektu podczas zajęć wychowania fizycznego. Ponadto obiekt będzie ogólnodostępny do późnych godzin również dla młodzieży, która już ukończyła naukę w szkole.

Położenie obiektu umożliwi również udział w zajęciach sportowych oraz spotkaniach osobom niepełnosprawnym. Projekt jest kolejnym etapem realizacji zamierzeń władz gminy, aby przy każdej ze szkół znajdowało się profesjonalne boisko sportowe.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 

 

 

 

24 lutego br. Gmina Cedry Wielkie złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszkowy do miejscowości Kiezmark wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych z czego dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 może stanowić ok. 2 mln złotych. W miejscowościach Kiezmark - Leszkowy, przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej, grawitacyjno-tłocznej wynosić będzie około 7 km i przewiduje się 90 przyłączy kanalizacyjnych. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie. Gmina posiada pełną dokumentację i wszelkie decyzje niezbędne do realizacji inwestycji jednak z uwagi na kryteria przyznawania punktów w ramach konkursu uzyskanie dofinansowania będzie bardzo trudne. Główne kryteria określone w ramach konkursu to m.in.: podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bezrobocie w powiecie, wskaźnik skanalizowania czy liczba mieszkańców obszaru objętego wsparciem. Z uwagi na tak określone kryteria w konkursie promowane są biedne gminy o niskim poziomie skanalizowania i zwodociągowania. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się na przełomie III i IV kwartału br. i potrwa około 18 miesięcy.

 

 

 

Początek wiosny to czas kiedy na masową wręcz skalę dochodzi do przypadków wypalania traw. W ubiegłym roku największą ich ilość odnotowano w marcu i kwietniu - aż 18,5 tys. na terenie całego kraju. Wbrew obiegowym opiniom, wypalanie traw przynosi jedynie szkody dla środowiska przyrodniczego. Usuwanie pozostałości roślinnych poprzez ich wypalanie wcale nie poprawia żyzności gleby, a wręcz przeciwnie - powoduje jej degradację. Zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa próchnicy, a wraz z nią świat mikroorganizmów warunkujących właściwą wegetację roślin. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków oraz innych zwierząt.

Zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów „dobrej kultury rolnej” od której przestrzegania uzależnione jest otrzymywanie dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega powyższego zakazu mogą zostać zmniejszone, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane dopłaty bezpośrednie wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto wypalanie traw często powoduje zagrożenie pożarowe poprzez rozprzestrzenianie się ognia na zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęły kampanie „Stop pożarom traw” w ramach której m.in. uruchomiono stronę internetową www.stoppozaromtraw.pl

W trosce o dobro nas wszystkich oraz środowiska przyrodniczego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych, gdyż w końcowym rozrachunku te rzekome korzyści przynoszą jedynie nieodwracalne szkody.

 

 

W ramach opracowanego programu likwidacji sieci wodociągowej wykonanej z azbestu Urząd Gminy w Cedrach Wielkich prowadzi, w miarę posiadanych środków finansowych prace remontowe w naszej gminie. Obecnie rozpoczęto takie prace na kilkuset metrowym odcinku w Miłocinie. Sieć wodociągowa wykonana z tego tworzywa powstała w latach 70 ubiegłego wieku głównie budowano ją w byłych PGR. W ostatnich kilku latach w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, gmina dokonała wymiany takiej sieci w Długim Polu, Trutnowych i w Cedrach Małych. W przypadku tej ostatniej miejscowości tj w Cedrach Małych pozostał jeszcze jeden odcinek do wymiany, który również planowany jest do wymiany jeszcze w tym roku. Prace polegające na wymianie sieci w Miłocinie poprzedzone zostały spotkaniem konsultacyjnym z mieszkańcami. Z racji tego, że sieć wodociągowa w b. PGR Miłocin nie została wówczas zinwentaryzowana można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że podczas tych prac, wykonawca napotka duże trudności. Taka sytuacja może bezsprzecznie doprowadzić do niespodziewanych awarii i uszkodzeń wodociągu co mocno odczuli by mieszkańcy tej miejscowości. Wykonanie tych prac, które planujemy na koniec miesiąca, z pewnością zaowocuję poprawą jakości dostarczanej wody. Roboty remontowe prowadzi firma Ecol Unicon/Wema. Za utrudnienia z góry przepraszamy naszych mieszkańców.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik 

 

 

Dnia 16 marca 2017 r. Gmina Cedry Wielkie w wyniku współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich (ZGP) oraz Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) przyłączyła się do udziału w projekcie pn. „Senior w cyfrowym świecie - akademia kompetencji cyfrowych seniorów z województwa pomorskiego”, którego liderem jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, zaś ZGP i ZG ZOSP RP Partnerami. Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji korzystania z usług cyfrowych przez mieszkańców gmin, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2017 r., a okres realizacji obejmie 36 miesięcy.

W ramach projektu planuje się m.in. powołanie Ośrodka Cyfrowych Kompetencji [OCK], w którym mieszkańcy będą mogli, bezpłatnie skorzystać m.in.:

  • ze szkoleń oferowanych w ramach Projektu a po ich zakończeniu z animacji,
  • z pomocy edukacyjnej i wsparcia zatrudnionych trenerów kompetencji cyfrowych i animatorów. 
W ramach zadania zaplanowano również zakup tabletów, które stanowić będą narzędzia pracy dla seniorów podczas prowadzonych zajęć.

 

 

Gmina Cedry Wielkie informuje, iż realizuje Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami.

Partnerzy Projektu: Gmina Czarna Woda, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Gmina Przodkowo, Gminę Karsin, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma, Gmina Kaliska, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Dziemiany, Gmina Kolbudy, Gmina Przywidz, Gmina Kościerzyna.

Termin realizacji projektu: od. 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r.

Wartość projektu: 2 951 000,00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  1. wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.
  2. podniesienie kompetencji kadr JST przez szkolenia z obszarów:
    • podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych).
    • zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online.
  3. elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww. jednostek samorządu terytorialnego.

 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje mieszkańców, że w dniu 13.03.2017 r. rozpoczęto kapitalny remont mostu na Kanale Śledziowym. Remont będzie trwał do 31.03.2017 r. W związku z powyższym ruch odbywać się będzie drogą dojazdową przez miejscowość Trzcinsko.

Zdjęcie uszkodzonego mostu >> Załącznik 

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.