Aktualności

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim przekazuje wyniki oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie pobranych próbek wody z wodociągów wyszczególnionych poniżej.

1.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice  >> Załącznik

2.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, część m. Koszwały, część m. Cedry Wielkie  >>  Załącznik

3.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Błotnik, Trzcinisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały  >>  Załącznik

 W ramach przyjętej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 9 084 000 mln. Fundusze te zostały głównie przeznaczone na rozwój turystyki, wzmocnienie przedsiębiorczości, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz promocje produktu lokalnego.

W ostatnim czasie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdziło część dokumentów wdrożeniowych dla Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tj.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Biznes Plan uproszczony
 • Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Powyższe dokumenty pozwalają na rozpoczęcie działań mających na celu realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju co wiąże się z ogłaszaniem konkretnych naborów wniosków. Ogólne zasady przyznawania dotacji, przedmiotowe dokumenty, harmonogram naborów oraz Lokalną Strategię Rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

 

W dniach 08.02.2017-12.02.2017 roku z inicjatywy Włoskiej Gminy Ragusa odbyła się kolejna wizyta studyjna w regionie Ragusa (Sycylia). Było to już kolejne potwierdzenie chęci współpracy opartej na doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi wcześniejszymi spotkaniami w tym na spotkaniu z partnerem włoskim w Błotniku dnia 29.09.2016 r. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” - Łukasz Żarna oraz reprezentanci strony włoskiej. Wizyta zagraniczna miała na celu omówienie szczegółów współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich, w których udział wezmą pretendenci do żeglarstwa - dzieci i młodzież w wieku 7 - 13 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie.

W wielu spotkaniach, które miały miejsce w Gminie Ragusa, uczestniczyli przedstawiciele regionu reprezentowani m.in. przez Burmistrza - Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, Giovanna Criscione - kurator oświaty, Gianluca Leggio - Inspektor ds. edukacji Gminy Ragussa, Saverio Criscione - założyciel szkoły żeglarskiej Marina di Ragusa, Kristin Balewski Pawela - pomysłodawczyni projektu współpracy POLSKO - WŁOSKIEJ oraz reprezentanci klubów i środowisk żeglarskich w prowincji Ragusa. W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym elementem wizyty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie - Marina Błotnik a Marina di Ragusa (w załączeniu). Marina di Ragusa w odróżnieniu od Mariny Błotnik jest przedsięwzięciem prywatnym.

Podsumowaniem pobytu była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktu z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie turystycznej. Wizyta Polskiej Delegacji również miała znaczący oddźwięk w prasie sycylijskiej, która już po pierwszym dniu wizyty na łamach LA SICILIA opublikowała artykuł (w załączeniu) nt. projektu i podjętych działań w zakresie jego realizacji, a także prężnej współpracy pomiędzy regionami.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
List intencyjny >> Załącznik 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich zatrudni osobę na stanowisko Sekretarki, na okres zastępstwa.

 • Zatrudnienie: od 01.03.2017 r.
 • Pełny wymiar czasu pracy - 1 etat.
 • Godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.15; śr. 7.30-16.30.
 • Zakres zadań w załączniku.

Podanie, CV, odpis dyplomu i kopie świadectwa pracy należy przesłać do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie w terminie do 24 lutego 2017 r. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu I piętro.

 

Dnia 13 lutego br. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Panem Mieczysławem Struk umowę o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku po byłej szkole podstawowej w Trutnowach mający na celu dostosowanie budynku do wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. Przedszkole zacznie funkcjonować od września 2017 r. po wykonaniu prac remontowych oraz zakupieniu niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu przewidziano również doposażenie placówek przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp. Partnerzy wybrani przez Gminę w ramach otwartego konkursu będą odpowiedzialni ze realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja EduFun będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach oraz Trutnowach zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Partner zrealizuje również dwukrotnie w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie: logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, itp. W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

 • Całkowita wartość projektu: 1 611 276,00 zł.
 • Kwota dofinansowania UE: 1 369 584,60 zł.
 • Niefinansowy wkład własny: 241 691,40 zł,
 • Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r.
Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik

 

Dnia 05.02.2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wocławach tradycyjnie już turniej tenisa stołowego. Powitania uczestników dokonała Dyrektor Szkoły Anna Kołatek oraz ks. Proboszcz Waldemar Naczk. Rozgrywki przebiegały przy 5 stołach tenisowych, w 7 kategoriach wiekowych. Do rozgrywek w poszczególnych grupach przystąpiło 75 zawodników. Partnerami zawodów byli Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz ksiądz Waldemar Naczk - Proboszcz Parafii Wocławy. W wyniku rozgrywek puchary i nagrody otrzymały 21 osoby zaś najmłodsi uczestnicy turnieju otrzymali nagrody specjalne. Dziękujemy partnerom i sponsorom. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom ! Kolejny, tradycyjny turniej odbędzie się za rok.

 

W czasie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017 kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach wzięła udział w drugim wyjeździe zorganizowanym w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Wykwalifikowana Kadra Kluczem do Sukcesu Szkoły”. Zgodnie z planem mobilności krótkoterminowych projektu w kursach zorganizowanych wzięło udział trzech pracowników placówki. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz poprawa wyników nauczania języka angielskiego poprzez odpowiednie wykwalifikowanie przedstawicieli kadry szkolnej. Celem uczestnictwa nauczycieli w kursach jest podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz zapoznanie się z ideą nauczania dwujęzycznego. Ukończenie szkoleń umożliwiło nauczycielem poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych, które przełożą się na jakość oferowanego kształcenia oraz zmodernizowanie i unowocześnienie placówki. W celu skutecznego upowszechnienia rezultatów, nauczyciele przeprowadzą szkolenia dla pozostałych nauczycieli placówki dotyczące zdobytej wiedzy oraz umiejętności (stosowanie TIK w nauczaniu, wprowadzanie elementów CLIL do nauczania, kultura krajów Unii Europejskich). Aby zachować trwałość rezultatów szkolenia, nauczyciele będą systematycznie wprowadzać zdobyte umiejętności do procesu nauczania. Przeprowadzone zostaną również lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.

Wykaz szkoleń  >> Załącznik

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu. Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249).

 ZEZWOLENIA

 1. zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
 2. zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku: LINK

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizowały wspólnie plebiscyt pn.: „Pomorskie Sztormy”. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród w kategoriach wyłonionych ze świata pomorskiego biznesu, sportu oraz kultury.  Dziesiąta kategoria to Pomorskie Euroinspiracje 2016 i jest to nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego mająca na celu wyróżnienie przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. W każdej dziedzinie obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. Kapituły wyłoniły po 10 nominacji we wszystkich kategoriach. W kategorii Pomorskie Euroinspiracje nominowany został projekt pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” realizowany przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z 9 partnerami. W dniach 3-17 lutego można głosować na swoich faworytów na kuponach publikowanych codziennie w Gazecie Wyborczej i w internacie pod adresem: www.pomorskiesztormy.pl Zachęcamy do głosowania i wsparcia Gminy w uzyskaniu wyróżnienia za realizację tego unikatowego projektu, którego rezultatem będą korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności ale i całego regionu w postaci odrestaurowania cennych obiektów zabytkowych. Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego podczas uroczystej gali na Scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.