Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2014.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w miesiącu grudniu 2014r. odbędzie się dnia 19.12.2014r. (piątek).

 
Pierwsza Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie VII Kadencji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” - powiedział Wójt Gminy Janusz Goliński podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Janusza Golińskiego na stanowisku wójta gminy Cedry Wielkie. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji w dniu 01 grudnia 2014r., poprzedzonej krótkim nabożeństwem w miejscowym kościele, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących oraz przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej. Wybrano również składy pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy. Pierwszą sesję VII kadencji otworzyła radna senior Maria Pomirska.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, która podsumowała tegoroczne wybory samorządowe oraz wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Gminy Cedry Wielkie w liczbie 15, złożyli uroczyste ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie radni wybrali 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się, Bożenę Daszewską, wieloletnią radną Gminy i przewodniczącą Rady Gminy dwóch ostatnich kadencji. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: radna Emilia Cyman i radna Justyna Słowińska. Następnie uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Janusz Goliński, który będzie pełnił funkcję Wójta czwartą kadencję.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy powiedział „serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Cedry Wielkie, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Szczególne podziękowania kieruję do tych wyborców, którzy okazali mi zaufanie i po raz czwarty z tak zdecydowanym poparciem powierzyli mi funkcję Wójta Gminy Cedry Wielkie. Przez najbliższe 4 lata dla mnie i Radnych Gminy najważniejszy będzie rozwój gminy i sprawy życia mieszkańców”. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, komendanci straży pożarnej, komendant policji.

Skład Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji wg. porządku alfabetycznego:

 • Babul Jan
 • Benedyk Alicja
 • Cyman Emilia
 • Daszewska Bożena
 • Dąbrowska Henryka
 • Karnat Jarosław
 • Kubiak Andrzej
 • Mańkiewicz Wojciech
 • Moritz Anna
 • Myszk Bożena
 • Pomirska Maria
 • Słowińska Justyna
 • Tarasiuk Bożena
 • Zięba Henryk
 • Zwolak Dorota

Wszystkim radnym życzymy realizacji wyborczych zamierzeń oraz satysfakcji z pełnienia zaszczytnej publicznej misji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. worków na odpady selektywne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 08.12. - 22.12.2014r. firma Sita Północ Sp. z o.o. będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres I półrocza 2015r.

 
Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych w okresie świąteczno-noworocznym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż  w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym ulegną zmianie dni odbioru odpadów w następujących miejscowościach:  

1.) Błotnik, Cedry Małe, Trzcinisko

- odbiór SZKŁA nastąpi w dn. 24.12.2014r. (środa) zamiast 25.12.2014r.

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

2.) Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

3.) Kiezmark, Leszkowy

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 30.12.2014r. (wtorek) zamiast 01.01.2015r.

4.) Długie Pole

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 03.01.2015r. (sobota) zamiast 01.01.2015r.

5.) Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy

- odbiór TWORZYW SZTUCZNYCH nastąpi w dn. 10.01.2015r. (sobota) zamiast  06.01.2015r.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie dostępny jest już harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2015 r.

 
Realizacja Programu "Umiem pływać".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

Od września br. uczniowie wszystkich placówek szkolnych z terenu gminy realizowali program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać’’. Program adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęciach sportowych, których głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia prowadzone były na pływalni w Ośrodku ,,Jantar’’ w Jantarze przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika w grupach liczących 15 osób. W programie uczestniczyło 75uczniów z naszych szkół. Z ankiet wypełnionych przez uczestników programu wynika, że 90% dzieci nauczyło się pływać, wszystkie dzieci stwierdziły, że zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy, fajny i atrakcyjny. Najtrudniejszym zadaniem było pływanie na plecach, a pływanie teraz kojarzy się  ze sportem, przyjemnością i zabawą.  Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać’’ jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządy Gminne. Koordynatorem wojewódzkim programu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obecnie w programie uczestniczy 35 gmin z terenu województwa pomorskiego, a projektem objętych zostało 1710 dzieci. Przewidywana jest dalsza kontynuacja programu w 2015 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Odpowiedzialność za stan zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2014/2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2014.

Wykaz jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za prowadzenie zimowego utrzymania dróg:

DROGA KRAJOWA - E7

Odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, tel. 58 511 24 49, 58 511 24 14.

Wykonawca: Obwód Drogowy nr II w Kiezmarku, tel. 58 692 62 44, tel kom. dyżurnego 606 929 352. Odcinek od m. Koszwały w km 36+987 do most Kiezmark - 5,718km.

Droga utrzymywana w II i III standarcie /Zarządzenie Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej/

DROGA WOJEWÓDZKA 227

Odpowiedzialny: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, tel. 58 32 64 985, sekretariat 58 320 20 28.

Wykonawca: DGD Spółka Jawna Roman Dudek Radosław Golański tel. 58 682 36 65 , tel. Kom. 664 163 247. Odcinek od granic miasta Pruszcz Gdański do m. Cedry Małe skrzyżowanie z drogą krajową nr 7  - 9,281 km

Droga utrzymywana w IV standarcie / Zarządzenie Nr 46 MT i GM/

DROGI POWIATOWE

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego Jerzy Świs, Koordynator Dariusz Parzymies tel. 58 773-12-24.

Wykonawca:  1 obwód DGD Mieczysław Dudek z Pruszcza Gdańskiego,  2 obwód PHU SPEKTRANS Michał Olszanowski z Pszczółek

Drogi utrzymywane w V standarcie / Zarzadzenie Nr 46 MT i GM/

DROGI GMINNE

Odpowiedzialny: Wójt Gminy, Koordynator Jan Borowiec Inspektor ds. dróg gminnych tel. 58 683 61 64 wew. 45.

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Gwizdała rejon I – sołectwa: Błotnik, Trzcinisko, Kiezmark, Leszkowy – 39,5 km;

PHU-AGRO Andrzej Brzozowski / rejon II – sołectwa:Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin – 28,6 km + łagodzenie gołoledzi;

Dariusz Wojewski, Damian Wojewski/ rejon III – sołectwa: Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Koszwały – 23,5 km.

Drogi  utrzymywane w VI standarcie / Zarządzenie Nr 46 MT i GM/

Opis stanu utrzymania VI standardu: Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach (załącznik do zarządzenia Nr 46 MT i GM)  >> Załącznik

 
I sesja Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2014.

Działając na podstawie Postanowienia Nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin (miast) objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku zapraszamy na I sesję Rady Gminy Cedry Wielkie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Sesja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich o godz.13.15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 6. Ślubowanie Wójta.
 7. Zakończenie obrad sesji.

Po zrealizowaniu porządku obrad - przed punktem 7 - Rada Gminy ma możliwość bezwzględną większością głosów rozszerzyć go o podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji stałych Rady Gminy.

 
Budowa kanalizacji w Wocławach i Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2014.

Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscowościach na terenie gminy tj. w Wocławach i Stanisławowie.  Zawansowanie robót w Wocławach sięga już 60%. Zadanie w miejscowości Wocławy podzielone zostało na dwa etapy. Wykonawcą pierwszego jest firma Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego, drugiego zaś Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn”. Wartość obydwu etapów to blisko 4 mln zł, z czego 2,8 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie w Wocławach montowane są przepompownie ścieków. Prace przebiegają bez większych trudności. Aczkolwiek teren nie jest łatwy, bo na Żuławach występuje wysoki poziom wód gruntowych. W miejscowości Stanisławowo roboty z kolei są w początkowej fazie.  Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” z Sierakowic.  Wartość tej inwestycji to kwota 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 mln. złotych. Budowa kanalizacji w obu miejscowościach powinna być gotowa do końca maja 2015 roku i nic nie wskazuje na to by termin ten był zagrożony.  Po zakończeniu obu inwestycji osiągniemy 80% procent skanalizowania gminy. W związku z prowadzonymi robotami mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz przystanku rowerowego w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2014.

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Stworzenie małej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego i przystanku rowerowego w Giemlicach”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela z Giemlic. Przedmiotem projektu jest utwardzenie terenu szerokości 1,5 m wraz z budową przystanku rowerowego o wymiarach 4,8 x7,7m. Teren znajduje się po lewej stronie drogi powiatowej prowadzącej z Giemlic do Osic (przy cmentarzu). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe - M.J. Szalczewscy Sp.j. z siedzibą w Kmiecinie. Zakończenie całości prac zaplanowano na połowę grudnia br. Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 73.800 zł. z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast pozostała kwota to dotacje z gminy Cedry Wielkie oraz gminy Suchy Dąb.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 

 
"Pasowanie na Przedszkolaka" w Okienku w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2014.

Dnia 14 listopada br. w Okienku Przedszkolnym w Koszwałach odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym przed licznie zgromadzonymi rodzicami oraz Wójtem Januszem Golińskim: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły specjalnie przygotowany na tę okoliczność program artystyczny otrzymując gromkie brawa. Przejęte nieco charakterem uroczystości złożyły „ślubowanie przedszkolaka”, zaś rodzice ślubowali uroczyście „kochać swoje dzieci, słuchać tego co im dzieci mówią, dbać o nie i uważać za najwyższe dobro w życiu”. Pani Dyrektor Mirosława Matyjas pasowała za pomocą magicznego ołówka każde dziecko na Przedszkolaka, a nauczycielka Kamila Bzdzikot wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Janusz Goliński, który pogratulował dzieciom pięknego występu oraz życzył samych sukcesów w nauce i rozwijaniu swoich talentów. Rodzicom natomiast- by zawsze pomagali swoim pociechom w osiąganiu postawionych celów. Dzieci otrzymały od Pana Wójta słodkie podarunki oraz gry i puzzle, z których będą mogły korzystać podczas zajęć w „Okienku”. Po części oficjalnej Dyrektor Mirosława Matyjas zaprosiła wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Był to niezapomniany dzień zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, pełen radości i miłych wrażeń zaś wystrój sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość tego wydarzenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Szkolenia z obsługi komputera i internetu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2014.