Plebiscyt "Pomorskie Sztormy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizowały wspólnie plebiscyt pn.: „Pomorskie Sztormy”. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród w kategoriach wyłonionych ze świata pomorskiego biznesu, sportu oraz kultury.  Dziesiąta kategoria to Pomorskie Euroinspiracje 2016 i jest to nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego mająca na celu wyróżnienie przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. W każdej dziedzinie obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. Kapituły wyłoniły po 10 nominacji we wszystkich kategoriach. W kategorii Pomorskie Euroinspiracje nominowany został projekt pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” realizowany przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z 9 partnerami. W dniach 3-17 lutego można głosować na swoich faworytów na kuponach publikowanych codziennie w Gazecie Wyborczej i w internacie pod adresem: www.pomorskiesztormy.pl Zachęcamy do głosowania i wsparcia Gminy w uzyskaniu wyróżnienia za realizację tego unikatowego projektu, którego rezultatem będą korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności ale i całego regionu w postaci odrestaurowania cennych obiektów zabytkowych. Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego podczas uroczystej gali na Scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie.

 
Rok Rzeki Wisły.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Rok Rzeki Wisły będziemy obchodzić decyzją Sejmu RP. Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo - czytamy w przyjętej w sierpniu 2016 przez posłów uchwale. Dlatego też w odpowiedzi na tak ważne obchody, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 2 lutego 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące włączenia się podmiotów z terenu Województwa Pomorskiego do wspólnego tworzenia i uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Roku Rzeki Wisły. Organizatorami inauguracji i jednocześnie prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Turystki i Promocji, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Departamentu Edukacji i Sportu, a także Departamentu Kultury. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego i społecznego nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie, z Panem Januszem Golińskim - Wójtem Gminy Cedry Wielkie na czele. Po przedstawieniu propozycji społeczno - kulturalnych działań planowanych przez Samorząd Województwa jak i partnerów zaproszonych do wspólnego tworzenia wydarzeń Gmina Cedry Wielkie wyraziła chęć współpracy i włączenia się w planowane działania. Już na etapie inauguracji wydarzenia Gmina Cedry Wielkie zapewniła o uczestnictwie przynajmniej w następujących imprezach: Konferencja samorządowo-naukowa, Wodna Fiesta, Rejs dziennikarski, Flis Wiślany, Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, a także Konkurs Piękna Wieś Pomorska. Szczegółowe informacje dotyczące imprez w ramach Roku Rzeki Wisły na bieżąco pojawiać się będą na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie www.cedry-wielkie.pl jak i Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu www.zokis.eu

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
Prezentacja - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik
Wydarzenia - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik
 
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. pozyskania dotacji na odnawialne źródła energii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Zapraszamy serdecznie właścicieli firm z obszaru Gminy Cedry Wielkie zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez firmę GlobalECO. Spotkanie odbędzie się w czwartek 09.02.2017 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ulicy Osadników Wojskowych 41. Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) - fotowoltaika, instalacje solarne, pompy ciepła. W tym projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przez firmy na poziomie do 80% kosztów. Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii technicznych związanych z taką instalacją, omówienie kosztów przedsięwzięcia oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które padną z Państwa strony. Z uwagi na ograniczony termin składnia wniosków, wszystkich zainteresowanych prosimy o mobilizację i pojawienie się na spotkaniu oraz rozpowszechnienie tej wiadomości wśród innych właścicieli firm z terenu gminy.

 
Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Kolejne konsultacje w sprawie budowy drogi ekspresowej S7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami rolników posiadających pola w bezpośredniej okolicy budowanej drogi ekspresowej a przedstawicielami firmy Metrostav, generalnego wykonawcy budowy drogi S7. Rolnicy zgłosili szereg uwag dotyczących utrudnień z dojazdem do pól ornych. Po reorganizacji ruchu drogowego na nową drogę P1 ruch został przekierowany na równoległą do starej siódemki. Wykonane zgodnie z projektem zjazdy mają duży kąt i tymczasowo są wykonane ze zbyt sypkiego materiału. Na pola położone od strony Błotnika wjazd jest bardzo utrudniony. Jedyna możliwość dojazdu jest od strony Koszwał, po drodze gruntowej nie przygotowanej do ruchu maszyn rolniczych. Kolejne utrudnienie występuje na odcinku Cedry Małe do Kiezmarka. Zjazdy, zgodnie z harmonogramem prac, będą wykonane w odległych terminach.

Wychodząc naprzeciw konieczności zapewnienia przejściowych rozwiązań przedstawiciele Metrostav zaproponowali:

 1. Dosypanie właściwego kruszywa i zagęszczenie materiału tak by ułatwić wjazdy na pola.
 2. Wykonanie dojazdu do pól położonych tuż przy budowanej drodze ekspresowej od strony Błotnika na wysokości kanału B. Zostanie wykorzystane wykonywane docelowe palowanie terenu.
 3. Dojazd do pól oddalonych od S7 drogą gruntową, równoległą Koszwały w kierunku Błotnika. Droga ta zostanie przygotowana przez Metrostav do poruszania się maszynami rolniczymi. Gmina zajmie się podstawowym remontem mostku nad kanałem Śledziowym.
 4. Metrostav wykona uzgodnione z rolnikami zjazdy na pola na odcinku Cedry Małe - Kiezmark.

Budowa nowych zjazdów oraz poprawa już istniejących zostanie wykonana przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca lutego br. Kolejne spotkanie strony zaplanowały na 14 lutego br. Uzgodnienia z Urzędu Gminy prowadzi Krzysztof Dziaduszewski.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Partnerski projekt w dziedzinie ochrony zabytków - pierwsza umowa już podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.

Dnia 1 lutego br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie podpisał Pan Wójt Janusz Goliński oraz reprezentujący Wykonawcę EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Pan Tomasz Balcerowski. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Zagospodarowania i urządzenia terenu obejmującego m.in.: renowację trawnika, odtworzenie nawierzchni kamiennej czy montaż energooszczędnych lamp.

2. Wykonania prac remontowych i wykończeniowych pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie poprzez: renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, remontu wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby pamięci oraz zmianą przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

Realizacja w/w robót zgodnie z podpisaną umową nastąpi do dnia 30 września br. Koszt wykonania zamówienia to kwota 723 240,00 zł brutto, z czego 60% stanowi dofinansowanie jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie jest pierwszym z zadań, które realizowane będzie w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www: zabytkidziedzictwo.wixsite.com/zulawy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 

 
Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.
 
Komunikat Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.02.2017.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo - ekonomiczna. Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Prosimy o wstępne robocze przygotowanie wniosków oraz biznesplanu w zakresie rozwoju działalności. Informacje dotyczące przygotowania wniosku oraz biznesplanu znajdują się na stronie: http://trzykrajobrazy.pl/dokumenty-rozwoj/ Zachęcamy do skorzystania z dostępnego generatora wniosku o przyznanie pomocy 19.2 znajdującego się na stronie: https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/

Termin spotkania: 16 luty 2017 r. (czwartek) Biuro LGD „Trzy Krajobrazy” Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłoszenia na spotkanie na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć podając imię i nazwisko oraz nazwę przedsiębiorstwa do dnia 14 lutego 2017 r. Prowadzący spotkanie: Pan Jarosław Zielonka oraz Pan Roman Grzyb

Harmonogram spotkania  >> Załącznik

 
Karnawałowy Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.01.2017.

Po raz kolejny w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora, który miał miejsce 28 stycznia 2017 r. Zaproszenie na Bal przyjęło przeszło 150 Seniorów w wieku od 70 roku życia mieszkających na terenie gminy Cedry Wielkie. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odprawioną przez ks. Dziekana Janusza Mathea, ks. Leszka Laskowskiego, ks. kanonika Zbigniewa Kerlin, ks. dr Czesława Sołtysa oraz ks. Waldemara Naczk. Uroczysty obiad oraz pozostała część karnawałowego spotkania odbyła się w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich. Seniorów powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska oraz ks. dziekan Janusz Mathea, ks. kanonik Zbigniew Kerlin, ks. Leszek Laskowski, oraz ks. dr Czesław Sołtys. Seniorów powitano lampką szampana. Tegoroczną zabawę taneczną prowadzoną przez zespół „Usatysfakcjonowani” z Suchego Dębu, rozpoczął Pan Wójt Janusz Goliński wraz z zeszłoroczną Królową Balu Panią Janiną Sporek z Błotnika. Po spożyciu ciepłego posiłku, seniorzy podziwiali występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wocławach, które przygotowały piękne kolędy. Uroczystość wzbogaciły konkursy, wybór Króla i Królowej Balu (Henryk Marciniak z Trzciniska oraz Genowefa Budzyń z Cedrów Małych). Bardzo miłym akcentem był występ 91-letniej mieszkanki Cedrów Małych Pani Genowefy Budzyń, która zaprezentowała przepiękne i bardzo wzruszające wiersze własnego autorstwa dotyczące zesłań na Sybir oraz występ jednej z Seniorek Pani Wandy Ogórek z Długiego Pola, która specjalnie dla zebranych gości przygotowała program artystyczny. Na zakończenie spotkania, które w tym roku dobiegło końca o godz. 17.00, każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Ecol-Unicon Sp. z o.o. Wojciech Falkowski, „Teleelektronika” Bogusław Pszczoła, „Metrostav” Igor Sedlacek. Naszym Seniorom wciąż młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Gmina Cedry Wielkie "bogaci się" w rankingu Ministerstwa Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.01.2017.

Ministerstwo Finansów co roku publikuje dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, będący swoistym rankingiem bogactwa gmin. Gmina Cedry Wielkie systematycznie od kilku lat „bogaci się” pod względem dochodów własnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca. W ostatnim zestawieniu ze stycznia 2017 roku, w klasyfikacji ogólnej, wpływ z podatków w Gminie Cedry Wielkie wyniósł 2245 zł na osobę, a nasza gmina znalazła się na 116 pozycji na 2478 gmin w Polsce. Dochód podatkowy, czyli tzw. wskaźnik G wyliczany i prezentowany przez Ministerstwo Finansów jest podstawą do wyliczenia subwencji rządowych (rekompensującej, wyrównawczej) dla gmin biedniejszych kosztem oczywiście gmin zamożniejszych. W roku ubiegłym w tej samej klasyfikacji gmina z dochodem w wysokości 1800,72 zł zajmowała 246 miejsce, a w 2014 roku z kwotą 1127,26 zł było to 846 miejsce w Polsce.

Wzrost dochodów podatkowych to efekt konsekwentnie realizowanej polityki, sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, w tym szczególnie przedsiębiorczości transportowej. Przyjęta przez Radę Gminy w 2013 roku Strategia Rozwoju Gminy, ukierunkowała działania na ożywienie i rozwój przedsiębiorczości na terenach położonych wzdłuż drogi krajowej E7. Ponadto działania podjęte w zakresie wydobywania kruszywa z dna rzeki Wisły i z Martwej Wisły, wybudowanej stoczni jachtowej oraz trwających prac budowlanych na drodze ekspresowej przez firmę Metrostav sprawiają, że systematycznie wzrasta dochód podatkowy gminy. Należy również dodać, że pomimo znacznego wzrostu dochodu na mieszkańca, udało się od dwóch lat utrzymać podatek od nieruchomości na tym samym poziomie, a nawet obniżyć w przypadku podatku rolniczego dla naszych rolników. Dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów podatkowych do budżetu gminy, gmina może aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom mamy większe możliwości pokrycia wkładu własnego dla pozyskanych dotacji z zewnątrz. Plany inwestycyjne na najbliższy okres finansowania z UE (w latach 2014-2020) to zbiór inwestycji gminnych z obszaru edukacji, modernizacji dróg, ochrony środowiska, sportu i bezpieczeństwa na blisko 64 mln zł.

Dla ciekawości najbogatsza gmina w Polsce to gmina Kleszczów (powiat bełchatowski) z kwotą przeszło 35179 zł na mieszkańca. Dochody pochodzą z bardzo uciążliwej, ale wyjątkowo dochodowej inwestycji, tj. odkrywkowej kopalni węgla. Natomiast w powiecie gdańskim najbogatszą gminą jest gmina Kolbudy, z kwotą ponad 2600 zł na jednego mieszkańca. W przypadku tej gminy jest to szczególnie widoczne w nagromadzeniu ilości firm mniej lub bardziej dokuczliwych dla otoczenia. Obecność firm często wiąże się z uciążliwością i dużym ruchem samochodowym, ale jednocześnie przysparza do budżetu ogromne środki podatkowe. To obrazuje, że tylko ten kierunek będący swoistym kompromisem między spokojnym otoczeniem a intensywną zabudową usługowo-przemysłową może w ostatecznym wymiarze zaowocować wzrostem dobrobytu i komfortem życia mieszkańców.

W Polsce, Europie i na świecie nie ma gminy bogatej, żyjącej tylko i wyłącznie z rolnictwa. Należy szukać innych źródeł pozyskiwania funduszy do budżetu. Doskonałe położenie naszej gminy, dostępność komunikacyjna poprzez Południową Obwodnicę Gdańska S7 z A1, S6, wybudowany w ubiegłym roku tunel pod Martwą Wisłą, doskonałe połączenie z portem lotniczym i terminalem oraz budowana obecnie droga ekspresowa do Elbląga i dalej do Warszawy, to bezwzględny atut, który może naszą gminę wynieść do grona gmin bogatych. Przy utrzymującej się na rynku dobrej koniunkturze transportowej oraz przy dalszym pozyskiwaniu inwestorów, głównie wzdłuż drogi krajowej E7 i drogi ekspresowej S7, jest duża szansa, że Gmina Cedry Wielkie będzie umacniała swoją pozycję, a nasi mieszkańcy wyraźnie odczują wzrost jakości życia.

Ranking  >> Załącznik
 
Zapytania ofertowe do projektu "Palinocka Żuławska".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2017.

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. "Palinocka Żuławska" zwracamy się z prośbą o składanie ofert na poszczególne działania.

 • Zapytanie ofertowe - nagłośnienie i oświetlenie  >> Załącznik
 • Zapytanie ofertowe - transport i montaż sceny i namiotów  >> Załącznik

 • Zapytanie ofertowe - wydruk plakatów  >> Załącznik

 • Zapytanie ofertowe - wydruk zaproszeń  >> Załącznik

 • Zapytanie ofertowe - zabezpieczenie elektryczne  >> Załącznik

 
Jubileusz 91 urodzin Pani Amandy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2017.

Pani Amanda Sałek mieszkanka Wocław w dniu 26.01.2017 r. obchodziła 91 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Panią Grażyną Bereza udali się do Jubilatki z kwiatami i okolicznościowym prezentem składając najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wynikającej z obecności najbliższych członków rodziny Jubilatki. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Jubileusz 92 urodzin Pani Mieczysławy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2017.

W dniu 23.01.2017 r. Pani Mieczysława Kowalska zamieszkała w Cedrach Małych obchodziła 92 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego oraz pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Marii Wawer udała się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym upominkiem, składając życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców. Spotkanie w gronie najbliższych upłynęło w miłej atmosferze. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Obchody 72 Rocznicy "Marszu Śmierci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2017.

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbyły się Uroczyste Obchodów 72 rocznicy „Marszu Śmierci” Więźniów Stutthof. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, odprawionym przez Ks. Kanonika Zbigniewa Kerlina - Proboszcza Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach. Po nabożeństwie, pod obeliskiem pamiątkowym poświęconym pamięci poległych więźniów przy ulicy Osadników Wojskowych złożono wiązanki kwiatów oraz znicze. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha - Ireneusz Szweda Doradca Wojewody, z ramienia Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim - Małgorzata Kaczorowska, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof - Marcin Owsiński wraz z pracownikami, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich oraz Koszwał. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum Obozu w Stutthofie pn. „Historia i jej świadkowie”. Pan Marcin Owsiński - Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof przedstawił prelekcję nt. Marszu Śmierci. W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jak czczę pamięć o Marszu Śmierci” zorganizowanego przez ŻOKIS w styczniu tego roku dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie.  Konkurs miał na celu Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji młodzieży inspirowanych w formie artystyczno - plastycznej. Uroczystość w ŻOKiS została zakończona podziękowaniami Pana Wójta dla osób zaproszonych oraz zaangażowanych w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, a także słodkim poczęstunkiem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność. Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska OLIWY wyruszył poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Wocławach reprezentujący Gminę Cedry Wielkie. Na miejscu odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof i spotkanie opłatkowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Ostatnie pożegnanie śp. ks. Prałata Franciszka Fecko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.01.2017.

W dniu 17 stycznia w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach pożegnaliśmy śp. ks. Prałata Franciszka Fecko, długoletniego proboszcza i dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Mszę świętą pogrzebową poprowadził JE ks. Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź i Bp Wiesław Szlachetka w obecności blisko 80 kapłanów z całej diecezji, najbliższej rodziny, parafian, samorządowców, nauczycieli, strażaków, mieszkańców i znajomych.

Śp. ks. Franciszek urodził się 5.03.1938 roku na ziemi sądeckiej w miejscowości Chomranice. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1960 roku podjął decyzję wstąpienia do Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie. Po 6 latach studiów, w dniu 5.06.1966 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk śp. ks. Bp Edmunda Nowickiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Potem rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku - Emaus, następnie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie i Stegnie Gdańskiej oraz w kościele pw. św. Mateusza w Nowym Stawie. Od dnia 1.08.1974 roku został proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, gdzie swoją posługę duszpasterską prowadził przez blisko 38 lat i 1 miesiąc. W dniu 1.09.2012 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał jako rezydent u ks. Józefa Urbana, proboszcza parafii w Pszczółkach. Ks. Franciszek Fecko otrzymał w dniu 22.01.2003 roku tytuł Prałata Rzymskiego przyznany przez Jana Pawła II, a w 1996 roku od śp. Abpa Tadeusza Gocłowskiego honorowy tytuł „Patriarchy Żuław”. Jego ogromne zasługi, jakie dokonał szczególnie w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, sprawiły, iż był to zasłużony człowieka dla Kościoła i dla całych Żuław.

„Dobry pasterz zna swoje owce i one go znają” (Ewangelia św. Jana). Takim pasterzem był śp. ks. Franciszek. Służąc swoją pracą duszpasterską był prawdziwym „ojcem”, pełnym głębokiej wiary, ale też i surowych zasad. Dla niego zawsze dobro było dobrem a grzech grzechem. W życiu nigdy nie szedł na skróty. Takim Go pamiętamy i takim chcemy pamiętać.

Dziękujemy dziś Panu Bogu za dar życia i Jego obecność na naszej Żuławskiej Ziemi, że mogliśmy się poznać i razem pracować dla dobra naszych mieszkańców.

Bóg zapłać za wszystko. Niech odpoczywa w pokoju.

 
Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.01.2017.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 26.01.2017 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd. Więcej informacji na stronie: LINK

 
Trójstronne porozumienie - ferie w Przywidzu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.01.2017.

W ramach trójstronnego porozumienia gmin: Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie oraz Przywidz w dniach od 16 stycznia do 20 stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Cedrach Małych uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym przez Zespół Szkół w Przywidzu i Gminę Przywidz. W ramach zimowiska przygotowano dla młodzieży wiele atrakcji. Młodzież została podzielana na dwie grupy, powstała grupa snowboardowa i grupa narciarska. Uczestnicy pod czujnym okiem instruktora zapoznali się z technikami zjazdów na nartach i snowboardzie. W ramach zajęć sportowych na stoku, młodzi adepci narciarstwa do późnych godzin nocnych doskonalili jazdę na snowboardzie i nartach. Grupa skorzystała z wyjazdu do Aquaparku w Sopocie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, gdzie obejrzała interaktywną wystawę techniczno-biologiczną. Pod czujnym okiem opiekunów uczestnicy mogli do woli korzystać z basenów wewnętrznych i zewnętrznych, zjeżdżalni wodnych „dzikiej rzeki”, czy też jacuzzi. Każdy dzień kończył się zajęciami i zabawami sportowymi w nowoczesnej hali sportowej. Niestety, czas szybko biegnie i nadszedł czas powrotu. Po śniadaniu odbyło się uroczyste pożegnanie, podczas którego Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu podsumowała organizację i pobyt młodzieży na zimowisku. Wszyscy uczestnicy zgodnie zadeklarowali, iż w przyszłym roku również przyjadą do Przywidza, aby wspólnie z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół w Trąbkach Wielkich i Zespołu Szkół w Przywidzu spędzić czas na stoku narciarskim.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2017 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 
- limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł/l. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.
 
Wniosek  >>  Załącznik
 
XXVI sesja Rady Gminy
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.

Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 stycznia (piątek) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
72 rocznica "Marszu Śmierci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.01.2017.

Już po raz kolejny Gmina Cedry Wielkie poprzez środowisko uczniowskie i pracowników Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich włączyła się do spontanicznego grania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W bieżącym roku, po raz 25, Orkiestra zagrała dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dla naszej lokalnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był to również jubileuszowy Finał, gdyż  po raz 10 we wszystkich sołectwach Gminy Cedry Wielkie pojawili się wolontariusze z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Od rana 15 stycznia 2017 r. 30 wolontariuszy zbierało datki we wszystkich sołectwach, a o godzinie 14.00 w Sztabie w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczęła się przepełniona licznymi atrakcjami zabawa dla mieszkańców, trwająca do wieczora.

Na niedzielną Orkiestrę przygotowany został bogaty program artystyczny, na który złożyły się m.in. występy uczniów i absolwentów szkół z terenu naszej Gminy, przedstawienie teatralne rodziców przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Cedrach Małych, występy formacji i zespołów działających przy ŻOKiS, pokaz psów przygotowany przez firmę GOOD TEAM. Poza głównym miejscem koncertów - salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich - w szkole działo się również bardzo wiele.  Przez cały czas trwania imprezy można było skorzystać z takich atrakcji, jak kawiarenka, loteria fantowa, szpital pluszowego misia, fotobudka, stoisko wystawiennicze Przystani żeglarskiej w Błotniku, Punkt medyczny, Stoisko Base Group z helem „do gadania”, kraina bajki dla najmłodszych, w tym maratony bajeczne, malowanie twarzy, warsztaty malarskie, gry i zabawy, warsztaty rękodzielnicze), stoisko wystawiennicze KGW z terenu Gminy Cedry Wielkie. W trakcie całodziennych atrakcji nie zabrakło również aukcji – licytacji cennych przedmiotów zgromadzonych dzięki darczyńcom. W trakcie Finałowego Dnia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyły się trzy wejścia aukcyjne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem hojnie licytujących mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Wylicytowano m.in. tort od Koła Gospodyń Wiejskich Leszkowy (160 zł), dwa torty ufundowane przez właściciela Cedrowego Dworku (każdy tort po 210 zł). Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty przesłane przez WOŚP. Pan Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, wylicytował koszulkę 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za niemałą kwotę 250 zł. 

Z licytacji przedmiotów uzyskano kwotę 3375,10 zł. Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazd wieczoru. W tym dniu były to aż dwie gwiazdy: dobrze znany lokalnej społeczności zespół rockowy Midnight i zespół - Formacja LECIMY, który rozbrzmiewał muzyką disco, gromadząc liczną publiczność. W tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego „ŚWIATEŁKA DO NIEBA”, który rozbłyskiwał nad głowami tłumnie zebranych mieszkańców. Wszystkie pieniądze zebrane podczas finału, zostały skrupulatnie przeliczone przez sztabowy bank, dając ostateczną kwotę w wysokości 18 225,27 zł Organizatorzy „Orkiestry” - Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich - składają gorące podziękowania sponsorom, dzięki którym WOŚP mogła ponownie zagrać w Gminie Cedry Wielkie. Również Wójt Gminy, Pan Janusz Goliński, składa podziękowania tym wszystkim osobom, organizacjom i sponsorom, którzy w aktywny sposób przyłączyli się do akcji i tym samym przyczynili się do osiągniętego sukcesu.  W szczególny sposób dziękujemy mieszkańcom gminy Cedry Wielkie za hojność i wsparcie 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefem Sztabu WOŚP była Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich Pani Joanna Stępień.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Jubileusz 91 urodzin Pani Ireny i Pani Wandy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

W dniu 13.01.2017 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, w towarzystwie Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udał się z życzeniami oraz bukietem kwiatów do Pani Ireny Kruk mieszkanki Koszwał, która tego dnia obchodziła jubileusz 91 urodzin. Uroczyste spotkanie przy kawie i okolicznościowym torcie odbyło się w gronie najbliższych. Pani Irena pomimo osiągnięcia wspaniałego wieku 91 lat, cieszy się dobrym zdrowiem oraz pogodą ducha. Życzymy Pani Irenie wielu jeszcze lat życia w zdrowiu i zadowoleniu, w gronie najbliższych członków rodziny.

Pani Wanda Piotrowska z Miłocina dnia 10.01.2017 r. obchodziła 91 urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie odwiedził Panią Wandę, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz długich jeszcze lat życia, wręczając bukiet kwiatów oraz drobny upominek. Spotkanie, które upłynęło w bardzo miłej atmosferze umożliwiło bliższe poznanie Pani Wandy jako osoby pogodnie usposobionej, pełnej chęci życia i energii. Życzymy raz jeszcze 100 lat, w zdrowiu i pomyślności.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Urząd Gminy w liczbach - rok 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2017.

Koniec roku skłania do podsumowań, w związku z tym publikujemy określone w liczbach podstawowe informacje.

 • Liczba mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na koniec 2016 r. wyniosła - 6647 osób.
 • Urodziło się 85 dzieci, w tym 44 chłopców i 41 dziewczynek.
 • Związek małżeński zawarło 88 par, z czego 7 par wybrało zamiast sali USC miejsce w plenerze.
 • W minionym roku zmarły 52 osoby, ale wobec dużo większej liczby urodzeń utrzymuje się w Gminie dodatni przyrost naturalny.
 • W wiek dorosłości tj. 18 lat weszło 84 osoby.
 • W Gminie zamieszkuje Pani, która ukończyła 104 lata.
 • Na terenie Gminy zameldowało się na pobyt stały 194 osoby, a na pobyt czasowy 54. Z pobytu stałego wymeldowało się 127 osób.

W 2016 r. Urząd Gminy pozyskał środki z Unii Europejskiej o łącznej wysokości 23,15 mln zł, z których finansowane są następujące zadania inwestycyjne:

 • kanalizacja Cedry Male, Leszkowy, Giemlice - 11 mln zł.
 • projekt „Zabytki żuławskie” - 5,6 mln zł.
 • projekt dot. oświaty - 2,6 mln zł.
 • przedszkole - 1,3 mln zł.
 • hala sportowa - 2,5 mln zł.
 • drogi rolnicze - 0,15 mln zł.
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo: inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.