Zmiana rachunku bankowego pomocy dla pogorzelców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.
Informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego pomocy finansowej dla pogorzelców. Aktualne dane do wpłaty są następujące: GMINA CEDRY WIELKIE - "POMOC DLA POGORZELCÓW NA RZECZ ODBUDOWY": 74 8335 0003 0200 0114 2000 0340
 
Nowe zasady wydawania dowodów osobistych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2015.

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany posiadanych dokumentów. Nowością jest możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu. Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Nieważny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi bądź członkowi najbliższej rodziny zmarłego posiadacza dowodu osobistego, jeśli rodzina będzie chciała zachować unieważniony dokument.

 

Wzór dowodu osobistego  >>  Załącznik

Zabezpieczenia dowodu osobistego  >>  Załącznik

 
Budowa zbiornika wyrównawczego i stacji podnoszenia ciśnienia w msc. Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2015.

W dniu 06 marca br. podpisana została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych 4 ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu. Przedmiotowe zadanie polega na budowie zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz sieci wodociągowej. W jego skład wchodzi: - zbiornik wyrównawczy na wodę uzdatnioną, - stacja podnoszenia ciśnienia – zespół pompowy, - kontener prefabrykowany dla zespołu pompowego, - sieć wodociągowa z rur PE100, Dy 110 mm od istniejącej sieci wodociągowej Dy 110 PE.  Dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego w wodę przewiduje się wykonanie drugiego zbiornika wyrównawczego o pojemności 190 m3. Komora zbiornika wykonana zostanie z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych.  Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 735 011,59 zł brutto, z czego 371 820,00 stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 290 000 tys. zł to w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Całość prac ukończona zostanie do 31 maja 2015 r. Zadanie, które planujemy do zrealizowania mimo, że jest bardzo kosztowne, ma na celu uporządkowanie kompleksowe gospodarki wodnej w aglomeracji Cedry Wielkie. Zapewni one stabilny proces produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące normy polskie i unijne.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Szkolenie dla rolników.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.03.2015.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie dotyczące dopłat obszarowych na 2015 rok oraz Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego. Szkolenie odbędzie się 20 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.03.2015.

W załączeniu prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku.


Wyniki  >> Załącznik
 
Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Działania.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.03.2015.

Dzięki przychylności Gminy Cedry Wielkie w dniu 3 marca 2015 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyło się spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Działania. W spotkaniu uczestniczyli Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielki, Pani Justyna Durzyńska - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Inga Kawałek - Prezes Pomorskiej Sieci LEADER, Pani Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Jednym z punktów programu była prezentacja realizacji projektów Gminy Cedry Wielkie w ramach PROW. Podczas konferencji analizowano problemy i wyzwania LGD na przełomie dwóch okresów budżetowych UE oraz bieżący stan wdrażania osi LEADER w ramach PROW 2017-2014 w Województwie Pomorskim w tym wyzwania i plany związane z rozliczaniem bieżącego okresu programowania. Pomorskiego, a także przedstawiciele wszystkich LGD z Województwa Pomorskiego. Dyskutowano również o zasadach wdrażania instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2014-2020 w tym zasadach wdrażania, harmonogramach wdrażania, szacowanym budżecie na wdrażanie LSR oraz zasadach wyboru LSR. Wszyscy zaproszeni goście mieli okazje skosztować tutejszej żuławskiej kuchni przygotowanej przy współpracy KGW Leszkowy i KGW Cedry Wielkie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Dzień Kobiet w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.03.2015.
 
Uczennica z Giemlic wyróżniona w konkursie Wojewody Pomorskiego pt. "kartka wielkanocna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2015.

Uczennica klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach Aleksandra Baranowska została wyróżniona w Konkursie Wojewody Pomorskiego pt. „Kartka Wielkanocna”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I i II szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego. Polegał na wykonaniu projektu kartki o tematyce wielkanocnej, która zostanie przeznaczona do celów promocyjnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem wpłynęło 636 prac plastycznych z 60 szkół województwa pomorskiego. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała sześć wyróżnionych prac, wśród których znalazła się kartka wykonana przez uczennicę z Giemlic. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 lutego 2015 roku w sali kominkowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkich uczestników konkursu powitał Wojewoda Ryszard Stachurski oraz Wicewojewoda Michał Owczarczak. Dzięki uprzejmości organizatorów Urząd zapewnił wyróżnionej uczennicy i nauczycielowi transport i możliwość wzięcia udziału w uroczystości. Na pożegnanie laureaci oraz zaproszeni goście stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejną edycję konkursu.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2015.

Informujemy, iż w dniu 21.03.2015r. (sobota) oraz 04.04.2015r. (sobota) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich (PSZOK) będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy, iż PSZOK oprócz sobót otwarty jest również w każda środę w godz. od 13.00 do 18.00.

 
Czy powstanie w Gminie farma wiatrowa ?
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2015.

Grupa przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie udała się na jednodniową wizytę do Niemieckiej firmy Max Bögl w Neumarkt (Bawaria). Wyjazd miał charakter informacyjny z uwagi na fakt, iż firma Max Bögl prowadzi od dwóch lat prace przygotowawcze co do możliwości wybudowania na terenie Gminy Cedry Wielkie farmy wiatrowej. Tego typu budowa wywołuje i będzie wywoływać szereg emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i radnych. Wiele pytań i wątpliwości na ten temat stawiano również Wójtowi Gminy na zebraniach wiejskich. Z pewnością, z punktu widzenia ekonomicznego, budowa farmy wiatrowej stanowi dla niebogatej naszej gminy ogromny zastrzyk finansowy (w najoszczędniejszym wariancie blisko 1 mln zł/ rocznie zysku z tytułu podatku). Jednak z drugiej strony budowa taka stawia pytania i wątpliwości co do jej szkodliwości dla zdrowia i życia naszych mieszkańców, jak również na ile ta inwestycja może wpływać na obniżkę wartości nieruchomości oraz na inne elementy?  Na ile są to fakty, a na ile mity dotyczące szkodliwości budowy farm wiatrowych? Biorąc pod uwagę prowadzone prace przygotowawcze przez wszystkie sąsiednie Gminy tj. Suchy Dąb, Ostaszewo, Nowy Staw, Stegna czy wybudowana już farma przez Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie pozornie chroniąc krajobraz na swoim terenie, dookoła otoczona już jest i będzie nowymi wiatrakami sąsiadów. To niestety czynnik, który powoduje, że problemem tym zajęły się Rada i Wójt Gminy Cedry Wielkie. Z pewnością taki wyjazd nie rozwiąże wszystkich wątpliwości, ale pomoże bliżej poznać firmę, która mogłaby ewentualnie wybudować taką farmę wiatrową w gminie. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma Max Bögl nie jest żadnym pośrednikiem poszukującym terenów pod budowę a bezpośrednim wykonawcą wiatraków. To zdecydowanie upraszcza ewentualną odpowiedzialność za zastosowane rozwiązania techniczne i gwarancje przedsięwzięcia. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze skalą prowadzonych przez tą firmę prac budowlanych, stosowaną technologią przy budowie wiatraków oraz jak nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne są tam wprowadzane. Każde wątpliwości mogły być bezpośrednio, w toku rozmowy z niemieckimi inżynierami, wyjaśniane. Ta krótka wizyta pokazała, jak skomplikowana jest to inwestycja i że wymaga precyzyjnych rozwiązań. Firma Max Bögl to ponad 80-letnia rodzinna korporacja, jedna z 5 największych w Niemczech, o dochodach blisko 1,6 mld Euro rocznie, zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników, posiadająca oddziały w blisko 20 krajach, nie tylko europejskich. W katalogu inwestycji wykonanych przez tę firmę znalazły się, m.in. budowa centrów handlowych i logistycznych, budowa stadionów w Bukareszcie, Frankfurcie, Wrocławiu, dworców lotniczych i kolejowych, mostów (najdłuższy most prowadzący z Danii do Szwecji), tuneli drogowych i kolejowych, autostrad i linii kolejowych itd. na całym świecie.  W trakcie wizyty przedstawicie naszej gminy zostali przyjęci przez współwłaściciela firmy Pana J. Bögla, któremu, m.in. zaprezentowano działania realizowane w ostatnich latach przez gminę oraz plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość. Z dużym zainteresowaniem spotkały się nasze plany w zakresie stworzenia nowego „City” w Cedrach Wielkich, tj. zagospodarowaniem obiektów po byłym GS ”SCh”. Dziękujemy Firmie Max Bögl za umożliwienie wizyty i zapoznanie się z działalnością firmy.

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Cedry Wielkie >> Prezentacja

Zdjęcia z wyjazdu >> Załącznik

 
Dzieci z ORW jako pacjenci Kliniki VIVADENTAL w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2015.

W sobotę 28.02.2015 r. wychowankowie Ośrodka „Żuławski Słonecznik” z Giemlic zostali przyjęci przez personel Kliniki Stomatologicznej Vivadental w Gdańsku, którą zarekomendował współpracujący z Ośrodkiem słynny sportowiec p. Dariusz Michalczewski. Dzieci powitane zostały przez Prezesa Zarządu Fundacji dla dzieci VIVADENTAL - p. Violettę Szycik oraz managera Jerzego Ejsmonta, który wystąpił także w charakterze fotografa. Otwarte dni gabinetu, uśmiech oraz odpowiednie podejście całego personelu sprawiły, że nawet ci najbardziej oporni zasiedli na fotelu i pozwolili obejrzeć swoje zęby. Założone zostały dzieciom karty, które będą pomocne przy dalszym leczeniu zębów w Klinice. Zademonstrowano również dzieciom jak prawidłowo szczotkować zęby, aby czyszczenie było jak najbardziej skuteczne. Atrakcją wizyty był przeprowadzony konkurs na „najpiękniejszy uśmiech”. W jury zasiedli wszyscy uczestniczy, nagradzając gromkimi brawami wyświetlające się na ekranie uśmiechnięte twarze kolegów i koleżanek. Klinika ufundowała każdemu z dzieci zestaw do pielęgnacji zębów, a dzieci obiecały, że będą z tych prezentów codziennie korzystać. W dowód wdzięczności, pracownicy Kliniki obdarowani zostali pracami plastycznymi wykonanymi przez wychowanków Ośrodka. Osobiście, podziękowania złożył również Wójt Gminy Janusz Goliński odwiedzając Klinikę Vivadental w Gdańsku. Wizyta w gabinecie dentystycznym wbrew obiegowej opinii nie była wcale taka straszna.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Paląc śmieci zabijasz siebie i sąsiadów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2015.

Jesteśmy w pełni sezonu grzewczego. Wprawdzie tegoroczna zima jest łagodna ale istnieje potrzeba uruchomienia pieca i ogrzania pomieszczeń mieszkalnych. Niestety wielu mieszkańców traktuje ten okres jako świetną okazję do pozbycia się zalegających śmieci i to głównie z tworzyw sztucznych, gumy czy elektrośmieci.

1.) Jak rozpoznać czy w piecu spalane są odpady komunalne? Otóż dym wydobywający się z komina w kolorze bladopomarańczowym lub w różnych odmianach czerwieni świadczy o wrzucaniu do pieca różnego rodzaju śmieci ( plastiki, puszki, obierki, stare ubrania). Jeżeli dym z komina jest w kolorze czarnym albo białym może to oznaczać, iż w piecu spalane są węgiel albo drewno. Może to też świadczyć o spalaniu opon.

2.) Kominy domów oraz małe kotłownie stanowią tzw. źródło emisji niskiej, przez co wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr staje się niemożliwe. Niska emisja oraz duża wilgotność względna powietrza w okresie jesienno-zimowym sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń i osadzaniu na wszystkim, co otaczają. Szacuje się, że spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach wytwarzane jest, aż 280 l gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny! Okazuje się, że w wyniku spalania odpadów, do atmosfery trafia cyjanowodór, który przedostaje się do krwi, blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku, czego następuje wewnętrzne uduszenie. Praktykowane przez wielu spalanie w piecach drewna meblowego zawierającego chlorowane fenole - czyli substancje użyte do jego konserwacji oraz pozostałości farb i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie czy spalanie papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich - powoduje powstawanie szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków, zwanych dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów. Dodatkowo pyły powstające podczas spalania pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odkładają się w przydomowych warzywniakach i ogródkach, wzbogacając marchewki i inne warzywa metalami ciężkimi.

3.) Apelujemy, więc do wszystkich, którzy spalają śmieci, aby zaprzestali tego nagannego procederu, ponieważ:

 • spalanie odpadów w piecach przy niskich temperaturach spalania powoduje emisję związków kancerogennych: dioksyn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (wwa), związków siarki, chloru, ołowiu, kadmu czy rtęci i innych,
 • wszyscy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem,
 • zanieczyszczenia osiadają na wszystkim, co nas otacza,
 • spalanie śmieci wywołuje groźne choroby: alergie, astmy, nowotwory,
 • zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem,

CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ ?

 1. zużytych opon
 2. innych odpadów z gumy,
 3. przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 4. plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 5. sztucznej skóry,
 6. opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 7. opakowań po farbach i lakierach,
 8. plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 9. papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.
 
Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w spr. budowy drogi S-7
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2015.

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione zażalenia na postanowienie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.6K.2014.MKH z dnia 02.02.2014 r. - o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr WI-II.7820.6.7.2014.MKH  wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.6K.2014.MKH wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 
 
Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.02.2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w sobotę 7 marca 2015 roku w godz. od 9.00 do 13.00 na "Dzień Otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim. W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe papierowo i elektronicznie oraz uzyskać wszelkie informacje w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zachęca do szybkiego, łatwego i bezpiecznego przesyłania rozliczeń podatkowych przez Internet przy wykorzystaniu strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.szybkipit.pl

 
Informacje Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W linku poniżej zamieszczamy zasady wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez bobry oraz przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

LINK

 
Zespół Szkół z Cedrów Małych zwycięzcą konkursu: "Jak sobie radzić z powodzią?".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2015.

Dnia 20 lutego 2015 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Jak sobie radzić z powodzią ?”. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych - Kinga Piotrowska, Katarzyna Kaźmierak i Jakub Stachyra. Inni gimnazjaliści z tej placówki - Wiktoria Skowron i Paweł Lewandowski - otrzymali wyróżnienia.  Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu Żuław i polegał na wykonaniu dowolną techniką makiety, która poszerzałaby wiedzę na temat ochrony przeciwpowodziowej. Uczniowie w swych pracach wykorzystali różne rodzaje materiałów. Jury brało pod uwagę walory estetyczne i edukacyjne makiet. Wręczenie nagród było bardzo uroczyste. Na początku wszystkich powitał rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - p. Bogusław Pinkiewicz. Zwycięzcy otrzymali nagrodę z rąk Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji - p. Andrzeja Ryńskiego. Nagrodą główną dla szkoły w Cedrach Małych był czterdziestocalowy telewizor marki Toshiba. Natomiast uczniowie otrzymali: pendrive’y, wejściówki do Aqua Parku w Sopocie, stacje pogody i kalendarze. Wszyscy bardzo cieszyli się z nagród i mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konkurs "MALUCH - edycja 2015".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2015.

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w dniu 11 lutego 2015 roku ogłosił konkurs „MALUCH - edycja 2015” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Na realizację Programu, w skali całego kraju, przeznaczono w 2015 roku kwotę 151.000.000 zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w załączniku poniżej.

 

Załącznik

 
Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2015)”,Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu przez Urząd Gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy planują w roku 2015 dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest do składania wniosków do tut. Urzędu w terminie do 16 marca 2015 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 tut. Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

 
Pętla Żuławska nagrodzona w konkursie Przyjaznego Brzegu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W imieniu samorządów będących uczestnikami projektu "Pętla Żuławska", w tym również naszej gminy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odebrali tytuł GRAND PRIX Nagrody Przyjaznego Brzegu 2014 za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji konkursu i wręczenie nagród odbyło się 14 lutego br. podczas Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Centrum Wystawienniczym w Warszawie. Konkurs tradycyjnie już, organizowany był pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  Na warszawskich targach wystawiło się 436 Wystawców z 7 krajów. Stoisko Pętli Żuławskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Podobnie było z materiałami, mapami i przewodnikami po Pętli Żuławskiej, a także atrakcjami znajdującymi się na szlaku wodnym w tym m.in ofercie turystycznej gminy Cedry Wielkie.

 

www.petla-zulawska.pl

 

 
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 16 lutego 2015r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2015.

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie w roku 2015

Pełna treść zarządzenia  >>  Załącznik

 
Trójstronne porozumienie - ferie w Przywidzu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.02.2015.

Uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych wraz z grupą uczniów Gimnazjum w Przywidzu oraz Trąbkach Wielkich uczestniczyli w dniach 2 - 6 lutego 2015 r. w zimowisku zorganizowanym w okresie ferii. Doszło do niego dzięki porozumieniu zawartemu 17 października 2014 r. pomiędzy trzema gminami: Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. Pierwszym gospodarzem wyjazdu integracyjnego dla uczniów w/w szkół była Gmina Przywidz. Dla młodzieży przygotowano wiele atrakcji. Wszyscy mieli możliwość nauki jazdy na nartach oraz snowboardzie. Szkoleniem uczniów zajmowali się instruktorzy ze szkółki Alaskan Snowboard w Przywidzu. Piękna pogoda dopisała i zachęcała do zabawy. W przerwach pomiędzy nauką na stoku uczestnicy brali udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu. Zorganizowano dla nich warsztaty wikliniarskie, naukę zumby i hip-hopu oraz wspólne oglądanie filmów. Odbyło się też kilka wycieczek: do Trzepowa na snowtubig (zjazdy na dętkach), zakończona ogniskiem z kiełbaskami, do AQUA Centrum w Kościerzynie (w ramach regeneracji po zajęciach na stoku) oraz wycieczka na lodowisko w Pruszczu Gdańskim. Wszystkie te zajęcia wymagały od uczestników znacznego wysiłku fizycznego, angażując różne partie mięśni i wywołując u niektórych „zakwasy”. Uczniowie jednak przełamywali swoje słabości i chętnie w nich uczestniczyli. Był to bardzo aktywny i intensywnie spędzony czas. W czasie wolnym od zajęć zorganizowanych młodzież integrowała się, biorąc udział w zabawach sportowo - rekreacyjnych, m.in.: rozgrywkach sportowych w sali gimnastycznej, spacerach dookoła Jeziora Przywidzkiego, wędrówkach po ścieżce ekologicznej z Kościerzyny do Garczyna oraz zwiedzając Przywidz. W ostatnim dniu dla wszystkich uczestników zorganizowano dyskotekę. Na zakończenie odbyło się uroczyste pożegnanie, na którym można było przypomnieć sobie zajęcia, w których brało się udział w trakcie pobytu. Organizatorzy przygotowali prezentację relacjonującą wszystkie atrakcje. Każdy z uczestników oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowy album „Malowniczy Przywidz”. W trakcie rozstania nie zabrakło uścisków i łez wzruszenia. Uczestnicy wyjazdu bardzo szybko nawiązali kontakt i dzięki temu wspólnie w miłym towarzystwie spędzali czas. Opiekunami młodzieży były nauczycielki ze szkoły w Cedrach Małych – pani Wioletta Stępień i pani Joanna Trojnar. Wszyscy z niecierpliwością oczekują następnego spotkania, które będzie miało miejsce w Błotniku w ramach obozu żeglarskiego, gdyż kolejnym gospodarzem w ramach porozumienia będzie Gmina Cedry Wielkie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 04 lutego 2015 r. w spr. budowy drogi S-7
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.02.2015.

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację iż w dniu 02.02.2015r. postanowieniem nr WI-II.7820.6K.2014.MKH nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr WI-II.7820.6.7.2014.MKH  wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2015.
 
 
Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie” w ramach opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia ze środków funduszy unijnych przez Gminę w zakresie dofinansowania szeregu inwestycji. Na potrzeby opracowania przedmiotowego planu zostanie m.in. wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Gminy, dlatego też informujemy Państwa, iż mogą się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się stosownymi listami intencyjnymi od Wójta Gminy Cedry Wielkie. Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu. Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.
 
Spotkania informacyjne w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w miesiącu lutym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. 122: w dniu 18 lutego 2015 roku o godz. 13.00 nt. „Obowiązki płatników” oraz „W jaki sposób przesłać deklarację drogą elektroniczną”, w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 13.00 nt. „Ulgi podatkowe”.

 
Klub Sportowy "Korona" wśród zwycięzców programu Klubów Sportowych Orange.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.02.2015.

Cztery Kluby z woj. pomorskiego, wśród nich Klub Sportowy „Korona” Cedry Małe znalazły się wśród zwycięzców pierwszej edycji programu, które wspólnie z firmą Orange będą rozwijać swoją przygodę ze sportem. Jest to niebagatelny sukces „Korony” bowiem do programu zgłosiło się w sumie 2725 grup z całej Polski. Wymogi formalne spełniło 664 z nich, z których jury wybrało Kluby najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom programu. A korzyści z przynależności do programu będą ewidentne dla Klubu. Otóż przynależność jest bezpłatna, a program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Firma Orange będzie wspierać zawodników wyposażając w sprzęt sportowy oraz stroje sportowe. Pomaga także w organizacji szkoleń osób prowadzących zajęcia. Zapewnia także tablet i internetową platformę integrującą wszystkie Kluby. Umożliwia współpracę z gwiazdami sportu, zarówno sportowcami jak i trenerami. Ambasadorem programu został Artur Siódmiak, a ekspertem merytorycznym Jerzy Dudek. Orange jako firma społecznie odpowiedzialna, chce zaszczepić w lokalnych społecznościach przekonanie, ze zaangażowanie w promocję inicjatyw sportowych może przynieść wymierne korzyści nie tylko w kontekście rozwoju dyscyplin sportowych, lecz także w perspektywie kształcenia wśród najmłodszych umiejętności współdziałania, postawy otwartości, siły charakteru czy uczciwej rywalizacji, które to cechy mogą być pomocne w przyszłości do osiągnięcia życiowego sukcesu. Więcej informacji nt. działalności Klubów na stronie www.klubysportoweorange.pl

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wystawa zdjęć - Żuławy Gdańskie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.02.2015.
 
Bal karnawałowy z Tigerem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2015.

Bal karnawałowy to jedna z tradycji Żuławskiego Słonecznika - Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Giemlicach. Jednak tegoroczny bal, który odbył się w środę 28 stycznia 2015r., przejdzie do historii jako wyjątkowy. Niespodzianką imprezy była wizyta mistrza świata w boksie, Dariusza Michalczewskiego - Tigera oraz jego asystentów. Mistrz opowiadał wychowankom o swoim życiu, karierze, o tym, co robi obecnie. Wszyscy wychowankowie otrzymali autografy i plecaki, w których była niespodzianka w postaci koszulki. Nie był to pierwszy miły gest na rzecz wychowanków ośrodka, gdyż Mistrz był jednym ze sponsorów paczek bożonarodzeniowych. Ucieszyliśmy się z deklaracji pana Dariusza Michalczewskiego wzięcia udziału w Olimpiadzie Przyjaźni dzieci niepełnosprawnych, która odbędzie się w maju na kompleksie boisk Orlik w Cedrach Wielkich. W podziękowaniu goście otrzymali upominki w postaci prac wykonanych przez wychowanków ośrodka. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania z tak zacnymi gośćmi.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Zapraszamy na Ferie Zimowe w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.01.2015.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 tj. od dnia 02 lutego do dnia 15 lutego 2015 r. odbędą się ferie zimowe. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Trutnowach, Wocławach, Giemlicach, Zespole Szkół w Cedrach Wielkich oraz w świetlicach wiejskich prowadzone będą zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne i sportowe. Zajęcia te finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie ferii zapraszamy również na zajęcia w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
Termin składania deklaracji przez ryczałtowców mija 2 lutego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.01.2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni złożyć do końca stycznia zeznanie podatkowe PIT-28. W związku z tym, iż 31 stycznia bieżącego roku przypada w sobotę, termin na złożenie zeznania za rok 2014 mija 2 lutego 2015 r. Do tego dnia powinni rozliczyć się także podatnicy karty podatkowej składający PIT-16A oraz osoby duchowne składające PIT-19A.

Każdą z powyższych deklaracji można przesłać drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 
Obchody 70-tej rocznicy Marszu Śmierci.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2015.

Dnia 26.01.2015r. upamiętniona została w Cedrach Wielkich 70-ta rocznica „Marszu Śmierci” Więźniów Stutthof m. in. Przez teren gminy.  Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich po czym nastąpił przemarsz uczestników uroczystości pod obelisk poświęcony pamięci poległych więźniów złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego w uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Gdańsku - Bernard Mathea, Kierownik Muzeum Stutthof - Elżbieta Groth, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof - Marcin Owsiński, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum Obozu w Stutthofie pn. „Teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof” Miejsce, Pamięć, Ludzie”. Pani Elżbieta Grot – kustosz i kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof przedstawiła prelekcję nt. Marszu Śmierci. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla szkół gimnazjalnych pn. „Więzienna twórczość artystyczna”. Najwyżej oceniona została praca uczennicy z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy za udział w upamiętnieniu tego ważnego wydarzenia historycznego.

Z tej okazji odbyły się również obchody w dniu 25 stycznia w Katedrze Oliwskiej, gdzie odprawiona została okolicznościowa Msza św. z udziałem byłych więźniów obozu Stutthof. Gminę Cedry Wielkie reprezentowały delegacje oraz poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Wocławach oraz Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2015.

Mimo, że święta już za nami, to w powietrzu nadal czuć było tę magiczna moc Bożego Narodzenia. Towarzyszące zewsząd kolędy pozwoliły uczestnikom uroczystości choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego 23 stycznia 2015 r. w ŻOKiS odbył się „III Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek” pod patronatem Wójta Gminy Cedry Wielkie. W konkursie udział wzięło 23 wykonawców podzielonych na 3 kategorie wiekowe: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV – VI oraz uczniowie gimnazjum. Imprezę poprowadził Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu Pan Łukasz Żarna. Wokalistów oceniało JURY w składzie: Przewodnicząca Jury – Pani Joanna Zawisza – nauczyciel rytmiki w Przedszkolu Samorządowym w Cedrach Małych, członkowie: Pani Maria Gierszewska Kierownik Oświaty w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie, Pan Andrzej Kubiak – Radny Gminy Cedry Wielkie. Jury oceniało umiejętności wokalne, dobór repertuaru do wieku uczestnika, interpretację piosenki, aranżacje utworu, oryginalność wykonawczą, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny. Jako pierwsi rozpoczęli występy najmłodsi wykonawcy, którzy z dużym przejęciem i wdziękiem zaprezentowali przygotowane kolędy i pastorałki. Również kolejni wykonawcy z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności artystyczno-wokalne. Jak podkreślono przy ogłaszaniu wyników wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, bowiem wszyscy wykonawcy zaprezentowali podobny poziom i zasługiwali na wyróżnienie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu serdecznie GRATULUJEMY !!! 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.

W dniu 17.01.2015 r. po raz kolejny w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego przybyło do lokalu mieszczącego się w „Cedrowym Dworku” około 120 Seniorów, aby uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanej uroczystości. Główna część spotkania poprzedzona została uroczystą Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Cedrach Wielkich odprawioną przez Ks. Leszka Laskowskiego, Ks. Dziekana Jana Świstowicz oraz Ks. Waldemara Naczk. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie Seniorów odbyło się w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich. Zebranych gości powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska oraz Ks. Leszek Laskowski, Ks. Dziekan Jan Świstowicz oraz Ks. Waldemar Naczk. Seniorów powitano lampką szampana. Po spożyciu ciepłego posiłku uroczystość poprowadził wodzirej Pan Michał Olejnik. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Female Band” działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich i Leszkowych. Uroczystość wzbogaciły konkursy, wybór Króla i Królowej Balu oraz występ jednej z Seniorek Pani Wandy, która specjalnie dla zebranych gości przygotowała program artystyczny. Miłym akcentem był także występ 92-latka Pana Franciszka, który zaprezentował piosenki żołnierskie. Mamy nadzieję, że w ślad za Panią Wandą i Panem Franciszkiem w przyszłym roku pójdą inni kreatywni Seniorzy. Na zakończenie spotkania każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Pan Bogusław Pszczoła „Teleelektronika”, Pan Mieczysław Skibiński „Skibiński” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane, Pan Eugeniusz Jaremba „Centralny Wodociąg Żuławski". Naszym Seniorom wciąż młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw. Do zobaczenia za rok.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.01.2015.