Ostatnia Sesja Rady Gminy obecnej kadencji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.11.2014.

Dnia 5 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia już Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie w obecnej kadencji 2010-2014. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności wszystkich Komisji wchodzących w skład Rady Gminy Cedry Wielkie. Podsumowania dokonali również Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński - w formie prezentacji dokonań inwestycyjnych. Po oficjalnej części Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania w formie albumu wszystkim Radnym, którzy w ciągu ostatnich 4 lat wykonując mandat radnego dbali o rozwój Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Organizacja kursu minibusu w celu dowozu mieszkańców do lokali wyborczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.11.2014.
 W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r., Urząd Gminy zorganizował kurs minibusu w celu dowozu mieszkańców do lokali wyborczych. Pełen wykaz znajduje się w załączniku.
 
 
Festyn podsumowujący projekt "Zdrowe dzieci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.11.2014.

Dnia 23 października w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się Mini Olimpiada, która podsumowywała projekt pn. „Zdrowe dzieci przyszłością naszej Gminy - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stanisławowo oraz realizacja zajęć prozdrowotnych i sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym”.  W spotkaniu udział wzięły dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych z terenu gminy oraz wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpiecznego zachowania na drodze. W trakcie zajęć dzieci mogły wykazać się poprzez zabawę umiejętnością korzystania z przejścia dla pieszych, utrwalać wiadomości dotyczące sygnalizatora świetlnego, samodzielnie opatrywać drobne rany i stłuczenia.  Mogły również posmakować zdrowego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leszkowych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz puchary za udział w projekcie. Finałem przedsięwzięcia była wystawa prac plastycznych wykonanych w trakcie warsztatów. Zaangażowanie i aktywność dzieci sugeruje, aby takie zajęcia były w przyszłości kontynuowane.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wieś Koszwały wyróżniona przez Marszałka.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2014.

W dniu 03 listopada 2014 r. Marszałek Województwa Mieczysław Struk wręczył laureatom tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś 2014” nagrody i wyróżnienia ufundowane przez samorząd województwa pomorskiego. W oparciu o Uchwałę Nr 355/342/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2014 roku, na podstawie zgłoszonej dokumentacji oraz oceny terenowej w dniach 25-26.08.2014 r. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 01 października 2014 r. dokonała wyboru laureatów Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”. Komisja przyznała 3 główne nagrody oraz wyróżnienia, które m.in. otrzymała wieś Koszwały za poprawę estetyki oraz ogólny wygląd, ład i porządek. Dzięki Konkursowi następuje pobudzenie aktywności obywatelskiej i realizacja przez lokalną społeczność wartościowych pomysłów na rzecz rozwoju sołectw. Gratulacje i przyznane wyróżnienie z rąk Marszałka odebrała Sołtys Koszwał - Pani Justyna Słowińska. Gratulujemy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Pies czeka na właściciela.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.11.2014.

W miejscowości Cedry Wielkie znaleziono młodą suczkę (wiek ok. roku).  Jest bardzo przyjazna i skora do zabawy. Jej wygląd i zachowanie wskazują na dobry stan zdrowia. Właściciela bądź osoby o dobrym sercu, wyrażające chęć adopcji zapraszamy do kontaktu osobiście w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub pod numerem telefonu 58 692-20-37 lub 683-61-64. W załączniku zdjęcie suczki.

 
Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania przystaniami żeglarskimi.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.11.2014.

Dnia 30 października 2014 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku, przy współpracy z Gminą Cedry Wielkie odbyły się w warsztaty szkoleniowe dla operatorów marin w ramach prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Morskich projektu „MARRIAGE - better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim”. W spotkaniu uczestniczyli operatorzy Marin, które powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska”, w tym również Gdański Klub Morski „CEDRUS” - jako Operator przystani żeglarskiej w Błotniku. Warsztaty obejmowały podsumowanie sezonu żeglarskiego 2014 na Pętli Żuławskiej a także tematykę „Jak efektywnie zarządzać mariną”. Celem warsztatów było omówienie oraz przedstawienie na konkretnym przykładzie, w jaki sposób sprostać potrzebom klientów, zwiększyć dochody oraz zoptymalizować koszty funkcjonowania przystani żeglarskiej. Warsztaty prowadzone były przez delegatów z Niemiec - którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przystaniami żeglarskimi.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Gmina Cedry Wielkie na 6 miejscu w rankingu samorządów w Polsce.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.11.2014.

 Eksperci podsumowują minioną kadencję władz samorządowych.

 

 

Owocem kilkumiesięcznej pracy zespołu analityków z firmy Curulis - Doradztwo Samorządowe z Poznania jest dokument pn. „Podsumowanie kadencji 2010-2014”, który obejmuje zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zaistniały w polskich samorządach w latach 2010-2013r. Twórcy rankingu przebadali łącznie 2479 jednostek (tj. wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie na prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin.

Każda z tych jednostek została przebadana i porównana pod względem:

 • finansowym,
 • gospodarczym,
 • infrastrukturalnym,
 • społecznym.

Aby zająć wysoką pozycję w końcowym rankingu ogólnym, każda z gmin musiała odznaczyć się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych w/w kryteriów. Dla pełnej i w miarę obiektywnej analizy porównawczej, uwzględniającej różnorodność rozwoju i cech wszystkich gmin (tj. po przeanalizowaniu  budżetów, osiąganych dochodów, udziałach w podatkach itp. wskaźników), wszystkie gminy zostały podzielone na 6 grup/podgrup, tj:

 1. Miasta na prawach powiatu – 66 gmin;
 2. Gminy turystyczne – 44 gminy (wskaźnik wyróżniający to, m.in. wysoki udział podmiotów turystycznych w dochodach budżetowych gminy);
 3. Gmina przemysłowo-usługowa – 467 gmin (wskaźnik wyróżniający to, m.in. wysoki udział w podatku dochodowym CIT);
 4. Gminy rolnicze – 1902 gmin (wskaźnik wyróżniający to, m.in. wysoki udział podatku rolnego w wykonaniu dochodów). W celu większego zróżnicowania najliczniejszej grupy gmin rolniczych wyznaczono 3 podgrupy kierując się wielkością dochodów osiąganych w przeliczeniu na mieszkańca, tj:
 • gminy o dochodach poniżej 2800zł/mieszk. – 540 gmin,
 • gminy o dochodach 2800 – 3300 zł/ mieszk. – 834 gmin,
 • gminy o dochodach powyżej 3300 zł/mieszk. – 528 gmin.

Poszczególne kryteria zostały opracowane tak, aby możliwe było w miarę obiektywnie dokonać oceny działalności władz gminnych w ostatnich 4 latach. I tak analiza porównawcza gmin w wymiarze finansowym obejmowała, m.in. porównanie wskaźników dla poszczególnych gmin, tj.:

 • średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych,
 • średni udział dochodów z budżetu UE do dochodów ogółem,
 • średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych,
 • średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1mln kapitału,
 • średni udział deficytu w przychodach zwrotnych.

Analiza gmin w wymiarze gospodarczym obejmowała, m.in:

 • dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych działających w branży rolniczej, przemysłowej, usługowej, zatrudnionych w przedsiębiorstwach do 9 osób, od 10- 49 osób i powyżej 50 pracowników,
 • dynamikę liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców,
 • dynamikę zmian udziału liczby osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym.

Natomiast analiza porównawcza gmin w wymiarze infrastruktury ujmowała następujące wskaźniki, tj.:

 • zmiana długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zmiana odsetka osób korzystających z wodociągów i kanalizacji,
 • zmiana długości sieci gazowej i odsetka osób korzystających z tej sieci.

Ostatnia analiza, której poddano gminy, dotyczyła wymiaru społecznego. W tym celu poddano ocenie następujące grupy wskaźników, tj:

 • dynamika zmiany liczby mieszkańców,
 • zmiana liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach,
 •  zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 • zmiana liczby uczniów przypadających na 1 komputer w szkole,
 • zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych,
 • zmiana liczby książek w bibliotekach,
 • dynamika zmiany liczby gospodarstw, którym wypłaca się świadczenia rodzinne oraz ich wysokość.

Interpretacja wartości wskaźników poddanych analizie, a także stworzenie rankingów prezentujących zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 4 lat w gminach w Polsce, pozwoliły ocenić, które z gmin charakteryzowały się szczególną aktywnością w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrostu jakości życia mieszkańców na przestrzeni tych lat.

Przygotowany ranking opiera się na wskaźnikach ujętych w sposób dynamiczny i prezentujących zmiany jakie zaszły w ostatniej kadencji w poszczególnych jednostkach samorządu. Przyjęta konstrukcja obliczania wskaźników mogła w pewnym stopniu eliminować jednostki, które osiągnęły już wysoki poziom rozwoju na początku badanego okresu, jednakże zamysłem zespołu badawczego było uwypuklenie zmian , jakie dokonały się w jednostce dzięki działaniom władz.

Ocenę tę można w pewnym sensie porównać do stosowanego w oświacie wskaźnika EWD/edukacyjna wartość dodana/.

Otóż chcielibyśmy teraz przedstawić, jak na tym tle wygląda ocena oraz przyśpieszenie gospodarcze gminy Cedry Wielkie, którą to gminę zaliczono do gmin rolniczych, do podgrupy gmin o dochodach budżetowych powyżej 3300 zł. I tak Gmina Cedry Wielkie osiągnęła znaczący postęp w rozwoju w kategorii gmin rolniczych (w Polsce jest łącznie 528 gmin) i w końcowej klasyfikacji w  tej grupie zajęła 2 miejsce. Z 4 w/w kryteriów Gmina Cedry Wielkie najlepiej wypadła w analizie finansowej zajmując w 17 miejsce, najgorzej w analizie gospodarczej, bo 166 miejsce. Łącznie we wszystkich 4 wymiarach Gmina Cedry Wielkie zajęła, jak wcześniej wspomnieliśmy, 2 miejsce na 528 gmin rolniczych w Polsce.

Jednak najbardziej oczekiwaną klasyfikacją była ocena wszystkich wskaźników, już bez dzielenia gmin w zależności od typu czy dochodowości oraz od tego, w jakiej grupie czy podgrupie się znalazły. Ogromnie cieszy, że ta ocena, przeprowadzona dla wszystkich 2479 gmin, dała gminie Cedry Wielkie tym razem 6 miejsce w Polsce, jako gminy, w  której zaszły największe zmiany w rozwoju i podnoszeniu jakości życia w latach 2010 – 2013 r.

Według ekspertów firmy Curulis ranking ten nie miał umniejszać osiągnieciom włodarzy bogatych gmin, które niemal we wszystkich innych rankingach czy zestawieniach regularnie zgarniali i zgarniają nagrody, przy czym, jak wskazują ci eksperci, większość ich „bogactwa” jest w dużej mierze niezależna od poczynań władz.

Ranking opracowany przez niezależnych ekspertów firmy Curulis skupiony raczej został na zmianach, jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Nie liczyło się, czy gmina była bogata w 2010 roku, a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez te ostatnie 4 lata zmienić. Zastanawiające, czy z tą oceną zgadzają się nasi mieszkańcy, jak oceniają zmiany, które rzeczywiście w Gminie zaszły?

Czy te zmiany w rozwoju gminy są zauważalne dla przeciętnego mieszkańca naszej gminy? Odpowiedź z pewnością poznamy już niebawem, dnia 16 listopada 2014 roku podczas gminnych wyborów samorządowych, kiedy wybierzemy radnych oraz zdecydujemy czy dalej gminą rządzić będzie obecny wójt.

Pełny raport pn. ”Podsumowanie kadencji 2010-2014” Firmy Curulis z Poznania publikujemy w załączeniu:

RAPORT  >>  Strona www

List Gratulacyjny  >>  Załącznik

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.10.2014.

30.07.2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2014”. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniósł 61 944,00 zł z czego aż 97 % tj. 60 084,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta pochodziła ze środków budżetu gminy. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało łącznie 79,09 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 7 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie. Projekt miał na celu usunięcie materiałów azbestowych a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

 
Gmina otrzymała Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.10.2014.

Dnia 27 października 2014 r. w Gdańsku odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE”. W projekcie tym uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach. Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną, kamerę, zestaw do monitoringu przyrodniczego oraz możliwość korzystania z portalu edukacyjnego. Dzieci były również na wycieczce edukacyjnej w Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze. Podczas konferencji wręczono Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu złoty certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji. Certyfikaty te wręczano przedstawicielom samorządów, na terenie których w latach 2012 – 2014 testowane były produkty finalne projektu EDUSCIENCE.

Certyfikat  >>  Załącznik

 
Informacja Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.10.2014.
 Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy informuje, że spis wyborców Gminy Cedry Wielkie sporządzony do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Cedry Wielkie, Rady Powiatu Gdańskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Cedry Wielkie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie - Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, ul. M.Płażyńskiego 16, w dniach od 27 października 2014 roku do dnia 7 listopada 2014 roku w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Wniosek udostępniany jest na miejscu. Wniosek można również pobrać z załącznika zamieszczonego poniżej.
 
 
Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.10.2014.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż  w związku ze zbliżającym się świętem w dn. 11.11.2014r. (wtorek) ulegnie zmianie dzień odbioru  TWORZYW SZTUCZNYCH w następujących miejscowościach: Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy. Odbiór odpadów nastąpi w dniu 15.11.2014 r. (w sobotę). Jednocześnie informujemy, iż dn. 01.11.2014r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich jest nieczynny.


 
Komunikat Orange Polska S.A.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.10.2014.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych. Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.


 
Szczypiornista Artur Siódmiak w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.10.2014.

Dnia 22 października 2014 r. w Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z reprezentantem Polski w piłce ręcznej - Arturem Siódmiakiem. Spotkanie to miało na celu propagowanie i popularyzowanie piłki ręcznej w naszej miejscowości i gminie. Szczypiornista objął honorowy patronat nad nowo wybudowanym boiskiem szkolnym. Była gwiazda polskiej reprezentacji uważa, że nie należy ograniczać dzieci do wyboru jednej dyscypliny sportowej. Piłka ręczna ma być bowiem tylko jedną z możliwości. "Dajemy wybór pomiędzy ręczną a innymi sportami, takimi jak: piłka nożna, koszykówka, żeglarstwo czy unihokej. Jeśli najmłodsi znajdą w naszej ofercie coś dla siebie, to ja czuję się wygranym" - powiedział piłkarz. Sportowiec opowiedział też o założonej w 2012 roku Akademii Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka i jej głównych celach:

 • promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
 • popularyzacji idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju i wychowania,wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
 • upowszechnianiu wzorców i autorytetów sportowych dla kształtowania właściwych postaw społecznych,
 • integracji środowisk niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) w osnowie sportu i rekreacji poprzez promocję dyscypliny GOALBALL,
 • propagowaniu zasad fair play oraz prawidłowego kibicowania,
 • wsparciu w kształtowaniu karier poprzez dedykowane stypendia sportowe.

Na zakończenie spotkania Artur Siódmiak wręczył uczniom prezenty: piłkę ręczną oraz pamiątkowe koszulki z autografami. Szczypiornistę wspierali swą obecnością Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński oraz Prezes Klubu Korona Cedry Małe, Anna Moritz. Artur Siódmak otrzymał od Wójta Gminy upominek oraz zapewnienie otwartości w dalszej współpracy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Turniej sprawnościowy Fundacji Marcina Gortata.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.10.2014.

Wystartowała druga edycja projektu Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” 2014, projekt zorganizowany przez Fundację MG13 na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do programu zakwalifikowało się 50 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska szkolnego. Dodatkowym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom i nauczycielom wychowania fizycznego, że niezależnie od możliwości obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia sportowe w szkole, można zostać mistrzem. Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy-wyjazd do USA na mecz NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem dla najlepszego zawodnika konkursu oraz jego nauczyciela wychowania fizycznego. Do projektu zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa z Cedrów Wielkich. Uczniowie klasy V i VI w liczbie 30 osób w dniu 22 października br. wzięło udział w turnieju sprawnościowym. Turniej składał się z kilku elementów: przewrót w przód, rzut do bramki do piłki ręcznej, slalom z piłką do koszykówki, rzut do kosza z wyznaczonej linii, slalom z piłką do piłki nożnej, strzał do bramki. Organizator Fundacja Marcina Gortata MG13 zapewniła wszelki niezbędny sprzęt do przeprowadzenia turnieju. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Łukasz Matyjas, Martyna Wansel i Radosław Koszykowski. Puchar dla zwycięzcy oraz medale wręczył przedstawiciel Fundacji Marcina Gortata Pan Paweł Stelmach- koordynator projektu Fundacji MG13, który przeprowadził cały turniej sprawnościowy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wiesz więcej o powodzi - lepiej się chronisz.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.10.2014.

Dnia 28 października 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbędzie się bezpłatne szkolenie edukacyjne w ramach kampanii „Żuławy. Edukacja powodziowa”. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli i dyrektorów gimnazjów ze scenariuszami zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony powodziowej oraz przedstawienie zalecanej metodologii przekazywania tych informacji uczniom. Dodatkowo wszystkim nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu rozdawane będą bezpłatne materiały dydaktyczne. Zapraszamy w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 
Realizacja programu "Mały Mistrz".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.10.2014.