Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

W imieniu organizatora WOŚP - Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich zapraszamy serdecznie na jubileuszowy 25 letni FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. (niedziela) od godziny 14.00 do 20.00 w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W tym roku jubileuszowa - 25 letnia Orkiestra zagra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Program  >> Załącznik
 
Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.
 
Komunikat dotyczący wyłonienia nowego operatora sieci wod-kan.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. nowym podmiotem świadczącym usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie jest Konsorcjum firm ECOL-UNICON Sp. z o. o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk oraz ZUK WEMA Sp. z o.o. ul. Tczewska 31, 83-032 Kolnik. Wyłonienie nowego operatora sieci nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia 15.11.2016 r. w którym to postępowaniu ww. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę na usługę kompleksowej eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy w 3 letnim okresie obowiązywania kontraktu.

W najbliższym czasie przedstawiciele eksploatatora będą odwiedzać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na terenie gminy w celu: zawarcia nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, przedstawienia Regulaminu świadczenia usług wod-kan., odczytu aktualnych stanów wodomierzy, plombowania i zakładania nowych wodomierzy oraz wypełnienia ankiety. Przedstawiciele będą posiadali widoczne identyfikatory wraz ze stosownym pełnomocnictwem do pośrednictwa w zawarciu umowy. Uprzejmie prosimy o współpracę i pomoc w sprawnym przejęciu usług przez nowego Eksploatatora sieci.

Więcej informacji można uzyskać w pod numerem telefonu: 58 683-91-96  lub w Firmie ECOL-UNICON Sp. z o. o. pod nr telefonu: 58 300-14-18. Różnego rodzaju awarie należy zgłaszać do nowego zarządcy pod numerem telefonu: 58 683-91-96 (telefon całodobowy).

 
Utraciłeś dokumenty ! Nie ryzykuj ! Zastrzeż je w Banku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.01.2017.

System „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE” chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że wobec liczny prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza ! Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”. Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkanastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem banku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).

Szczegółowe informacje  >> LINK
 
Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.01.2017.

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa  >> LINK

 
Informacja dla hodowców drobiu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.01.2017.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 
Prace remontowe na kompleksie sportowym "Orlik".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.01.2017.

W ramach przygotowań do kolejnego sezonu na kompleksie sportowym „Orlik” w Cedrach Wielkich zostały wymienione uszkodzone panele ogrodzeniowe, wykonana dodatkowa furtka od strony szkoły i wymienione siatki w obu bramkach do piłki nożnej. Dokonano przeglądu i naprawy oświetlenia boisk i parkingu. Niezależne oświetlenie parkingu można aktualnie załączać zdalnie za pomocą pilota, tak by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci korzystających z dowozów do szkoły. Koszt wykonanych prac wyniósł ok. 12 000,- zł. Mając na uwadze bardzo intensywne wykorzystanie obiektu Urząd Gminy planuje w 2017 r. remont nawierzchni sportowych i budynku szatni z natryskami. Uprasza się wszystkich korzystających z kompleksu o należytą dbałość o wspólne mienie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Ogłoszenia Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.12.2016.

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na następujące projekty: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”, „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją”, „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”. Pełna treść ogłoszeń dostępna jest w poniższych załącznikach

Załącznik 1   Załącznik 2   Załącznik 3

 
Uruchomiono pomoc dla rolników za zniszczenia wynikające z klęsk żywiołowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2016.

Uruchomiona została pomoc wynikająca z PROW 2014-2020 pt. „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Program skierowany jest do rolników, którzy odnieśli stratę, która była szacowana przez Komisje gminne powoływane przez Wojewodę i nie ponieśli dotychczas kosztów na odtworzenie danej szkody. O pomoc mogą ubiegać się osoby w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11 a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (tj. huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne). Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc za szkody wyrządzone w 2015 r. gdy wniosek złożony zostanie jeszcze w 2016 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.arimr.gov.pl

 
Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na 10 dniowe zimowisko w Białym Dunajcu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2016.

 Termin zimowiska wyznaczony jest od 20 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska. Opłata łączna za udział w zimowisku wynosi 550 zł. Szczegółowe informacje, regulamin i wzory pism dostępne są poniżej.

 
Sukces Szkoły Podstawowej w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2016.

W ramach programu „Junior Sport” został ogłoszony konkurs dla dzieci z województwa pomorskiego na najciekawsze wspomnienia podczas realizacji projektu „Junior Sport”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku. Konkurs skierowany był do uczestników grup projektu Junior Sport w województwie pomorskim realizowanego od kwietnia br. do 20 grudnia 2016 r. Zadaniem konkursowym była prezentacja metodą fotograficzną grupy uczestników tegorocznej edycji programu Junior Sport w trakcie wykonywania ćwiczeń. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach zajęła I miejsce w województwie pomorskim. Trenerem grupy była Pani Hanna Wąsowska nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Wocławach. Szkoła jako nagrodę otrzymała bon o wartości 2000 zł na sprzęt sportowy. Serdecznie gratulujemy !

 
Spotkanie wigilijne w ORW w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2016.

W dniu 20 grudnia br. odbyło się już siódme spotkanie wigilijne wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. Zorganizowane zostało w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Długim Polu. Przy pięknej świątecznej dekoracji i wspólnym stole zasiedli: Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska, ksiądz dziekan Janusz Mathea, radni gminy, rodzice i członkowie rodzin oraz sponsorzy wspierający działania ośrodka. Uroczystego powitania gości dokonała Pani Janina Gruchocka Dyrektor Ośrodka, życząc wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku zapraszając na przedstawienie pn. „tradycje świąteczne”. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Ojciec Dominikanin, który obdarował wychowanków upominkami i prezentami. Worek Mikołaja wypełniony był po brzegi dzięki hojności sponsorów i gości. Wizyta Świętego Mikołaja rozluźniła uroczystą atmosferę i wywołała wiele radości na twarzach obdarowywanych dzieci. Potem był czas na dobre słowa, dobre życzenia, na rozmowy przy barszczu z pasztecikiem i kapustą oraz przy pysznych ciastach przygotowanych przez rodziców. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radną Panią Justyną Słowińską życzyli wszystkim na Święta ciepłej i rodzinnej atmosfery, życzliwości i wzajemnego zrozumienia, a Nowy Rok - rokiem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Grono pedagogiczne Ośrodka składa serdeczne podziękowanie za użyczenie świetlicy w Długim Polu i życzy wszystkim współpracownikom pięknych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2016.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 24.12.2016 r. (Wigilia) oraz  31.12.2016 r. (Sylwester), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich czynny będzie w godzinach od 10.00 do 14.00

 
Powiatowy konkurs plastyczny pn. "Bezpieczny Pieszy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.12.2016.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim zorganizowała dla dzieci konkurs plastyczny pn. „Bezpieczny Pieszy” w ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem konkursu jest promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, zainteresowanie dzieci oraz ich rodziców tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, propagowanie mody na noszenie odblasków oraz zachęcanie środowiska nauczycielskiego do rozpowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Powiecie Gdańskim. W dniu 16 grudnia 2016 r. podczas sesji Rady Gminy Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli dzieciom, którzy zdobyli wysokie miejsca w konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Cedry Wielkie i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz firmę Metrostav. Laureatami konkursu zostali: Gracjan Kuklis, Fabian Rączkowski, Adrian Pawlik ze szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich; Wiktoria Chechła ze szkoły podstawowej w Giemlicach i Marcelina Grzylewska ze szkoły podstawowej w Wocławach. Gratulujemy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Budżet Gminy na 2017 przyjęty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.12.2016.

W dniu 16.12.2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie, na której wśród wielu punktów porządku obrad najważniejszy był ten dotyczący przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 r. Część druga Sesji miała charakter przedświąteczny, na którą przybyli zaproszeni goście. Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Piotr Ołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski - Radny Powiatu Gdańskiego, Pan Enoch Witucki - Właściciel firmy ACTIV YACHT, Pan Mirosław Klukowski - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Cedrach Wielkich, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy i Panią Bożenę Daszewską - Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazje wysłuchać prezentacji kolęd przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach, przygotowanego specjalnie na tą okazję. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, wygłaszając krótką homilię nawiązującą do ewangelii. Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia, dzieląc się przy tym opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy - Pan Janusz Goliński i Pani Bożena Daszewska złożyli wszystkim zgromadzonym podziękowania za konstruktywną współpracę w minionym roku, życząc jednocześnie aby Nowy Rok 2017, był udany i pomyślny zarówno w życiu zawodowym  jak i osobistym.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Ogłoszenie GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.12.2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że w celu kontynuacji pomocy (dożywianie w świetlicach szkolnych) w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 r.”, od stycznia 2017 r., należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach o pomoc w sfinansowaniu jednego gorącego posiłku dziennie.

  • Do wniosków złożonych w grudniu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc listopad.
  • Wnioski złożone po 02 stycznia 2017 r. będą rozpatrywane w drugiej połowie stycznia w związku z powyższym na listę obiadową, dzieci uprawnione do pomocy zostaną dopisane w lutym (za styczeń rodzice będą zobowiązani do opłacenia posiłku w świetlicy szkolnej).

 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. - bez zmian.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.12.2016.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

  • BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
  • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie
  • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:
 
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku  >> Załącznik

 
Jubileusz 70-lecia Szkoły w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.12.2016.

Dzień 9 grudnia 2016 roku był uroczystym wydarzeniem w życiu Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Tego bowiem dnia Szkoła obchodziła 70-lecie swojego istnienia. W pięknie udekorowanym holu społeczność szkolna witała przybyłych na uroczystość dostojnych gości: przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, dyrektorów placówek oświatowych gminy Cedry Wielkie, byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców. Podczas uroczystości goście składali szkole, jej nauczycielom, pracownikom i uczniom wiele życzeń. Pan Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, życzył całej społeczności szkolnej dalszych owocnych lat pracy, kontynuowania i rozwijania najlepszych wartości i tradycji szkoły oraz radości z poczucia ambitnie realizowanych celów. Natomiast Pan Rafał Skrzypiński, w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty, złożył serdeczne wyrazy uznania i gratulacje tym wszystkim, którzy przez lata angażowali się w działania na rzecz podnoszenia efektów kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży, przyczyniając się do ich rozwoju. Prowadzący apel nauczyciele Szkoły: Karolina Wolszczak i Daniel Ejnik, przywołali w pamięci byłych nauczycieli i pracowników Szkoły, a emerytowanym dyrektorom, panu Kazimierzowi Fredrichowi oraz paniom Henryce Nęckiej i Annie Jurczak, wręczono bukiety kwiatów, dziękując za kultywowanie pięknych tradycji, wychowanie młodego pokolenia i za wykreowanie pozytywnego wizerunku Szkoły. Ze szczególnym wzruszeniem wspominano także tych, którzy odeszli, lecz pozostawili po sobie niezatarty ślad w historii placówki. Rozrzewnienie na twarzach wielu zgromadzonych osób wywołała prezentacja ukazująca uroczystości 50 i 60-lecia Szkoły.

Część artystyczną otworzyła inscenizacja związana nie tylko z jubileuszem, ale również obchodzonym Rokiem Sienkiewiczowskim, którego imię Szkoła obecnie nosi. W spektaklu, wyreżyserowanym przez Małgorzatę Margulewicz na podstawie scenariusza Sławomira Turzyńskiego, uczniowie gimnazjum wcielili się w postacie z nowel patrona - Henryka Sienkiewicza. W widowisku wystąpił również zespół taneczny prowadzony przez Justynę Filipiuk oraz zespół muzyczny pod kierunkiem Daniela Ejnika. Piosenki pochodzące z ekranizacji powieści polskiego noblisty zaśpiewał zespół „Tęczowy mix”, którym opiekuje się Iwona Karnat. Po przedstawieniu artystycznym na scenę wniesiono ufundowany przez Radę Rodziców tort urodzinowy. Na zakończenie uroczystości gości pożegnali nauczyciele, absolwenci naszej szkoły oraz obecni uczniowie piosenką „Opadły mgły”. Trudno uwierzyć, że minęło już 70 lat od powstania Szkoły w Cedrach Wielkich. Minione lata to wiele pokoleń uczniów i nauczycieli, którzy przekazywali wiedzę i umiejętności, rozwijali zainteresowania, wychowywali młodzież i pomagali w wyborze przyszłej drogi życiowej. Chciałoby się, aby w pamięci wszystkich zapisały się te najmilsze chwile i związane z nimi wspomnienia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.12.2016.

W dniu 10 grudnia br. w Sali Bankietowej Hotelu Sentoza-Golf w Cząstkowie, gmina Trąbki Wielkie odbyła się VI edycja konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem konkursu jest integracja środowiska wiejskiego w powiecie gdańskim, popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Gminę Cedry Wielkie reperezentowało Koło Gospodyń Wiejskich „Żuławy Aktywny Kiezmark”, oraz na specjalne zaproszenie KGW „Żak” Panie z KGW Cedry Małe. W tym roku rywalizowano w konkurencji estetyki, doboru dekoracji i ogólnej prezentacji stołu, potrawie rybnej w galarecie, wypieku pierniczków a także wykonania kolędy. W ogólnej ocenie KGW „Żuławy Aktywny Kiezmark” zdobyło III miejsce w konkurencji wykonania pastorałki pt. „Skrzypi wóz”. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania przez Panie z KGW umiejętności kulinarnych a także wokalnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Dyżury aptek w Pruszczu Gdańskim w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2017 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.12.2016.

W załączeniu zamieszczamy grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański oraz na terenie Powiatu Gdańskiego na 2017 rok.

 
Komunikat Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.12.2016.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie organizowane 16 grudnia, dedykowane jest przedsiębiorcom. W programie spotkania m.in. omówienie: wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020; instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców; omówienie aktualnie ogłaszanych konkursów dla przedsiębiorców; źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania: 16 grudnia (piątek) w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w budynku Olivia Six - sala 12.13 (XII piętro). Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323-31-06, do 14 grudnia 2016 roku. Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Komunikat Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.12.2016.

Informujemy, iż w ostatnim czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W związku z tym, przekazujemy link: https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/ pod którym znajduje się Generator Wniosku dla: I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Na podany link należy się zarejestrować i podążać zgodnie z instrukcją. Wszystkie podane dane są powielane w odpowiednich polach tak wniosku jak i biznesplanie. Równocześnie są obliczane odpowiednie parametry takie jak NPV i rentowność przy planowanych przychodach i kosztach.

Po wypełnieniu wniosku w wersji roboczej zapraszamy na konsultacje w biurze LGD zgłaszając się na mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z proponowaną datą i godziną przybycia. Aby otrzymać punkty za doradztwo w ramach kryteriów wyboru należy oprócz szkoleń odbyć konsultacje indywidualne w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Zapraszamy wszystkich od 12 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

Nieoficjalny planowany nabór odbędzie się w dniach 16-31 stycznia 2017 r. Ogłoszenia o naborach wraz z warunkami, które należy spełnić ukażą się pomiędzy 27 a 31 grudnia 2016r. na stronie LGD: http://trzykrajobrazy.pl/

 
Niezwykły Jubileusz 96 urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.12.2016.

W dniu 02.12.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Grażyną Bereza odwiedził Panią Eugenię Niklewicz zamieszkałą w Cedrach Wielkich, która właśnie tego dnia w gronie najbliższej rodziny obchodziła wspaniały Jubileusz 96 urodzin. Wizyta Pana Wójta z koszem pełnym kwiatów oraz drobnym upominkiem sprawiła Pani Eugenii ogromną radość. Dostojnej Jubilatce składamy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje i życzymy zdrowia, szczęścia oraz jeszcze długich lat życia w gronie najbliższych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Program "Junior Sport".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.12.2016.

Projekt „Junior Sport” to program, który zakłada organizację i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych w roku 2016. Operatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku. Zajęcia w naszych szkołach prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Wszystkie zajęcia realizowane są zgodnie z metodą projektu przedstawioną w podręczniku Multi sport i wytycznymi zamieszczonymi w przewodniku Junior Sport. Plan zajęć sportowych opiera się na konstrukcji 3 bloków: zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne jak siłę, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Kolejny blok to gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in. piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej i blok obejmujący sporty charakterystyczne dla regionu oraz sporty sezonowe. Projekt „Junior Sport” opiera się o zasadę równego finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Ministra Sportu i Turystyki. Łączna kwota otrzymanej dotacji dla realizowanego projektu to 26.6 tyś. zł, z czego 13.3 tyś. zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia trenerów i zakup sprzętu sportowego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zapraszamy do konsultacji społecznych: "Czyste Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do udziału w partnerskim projekcie pn.: Czyste Żuławy” Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza mieszkańców do zgłaszania propozycji inwestycji, zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Propozycje należy składać do sołtysów w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku. Proponowane inwestycje zostaną zebrane i poddane analizie na spotkaniu sołtysów i przedstawicieli Gminy w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Priorytetowe inwestycje zostaną przedstawione jako potencjalne przedsięwzięcia do zawarcia w przedmiotowym projekcie planowanym do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W/w  projekt zostanie złożony w odpowiedzi na ogłoszony nabór do konkursu 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Formularz zgłoszeniowy  >>  ZAŁĄCZNIK

 
Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

Firma Metrostav S.A., jako Generalny Wykonawca budowy drogi ekspresowej S7, w dniu 08.12.2016 roku (czwartek) od godzin porannych planuje zmianę organizacji ruchu w obrębie budowanego ronda w okolicy Zespołu Szkół w miejscowości Cedry Małe. Planuje się przenieść ruch z drogi krajowej DK7 objazdem poprzez drogę lokalną P1 ponownie kierując na drogę krajową DK7. Na trasie objazdu w rejonie przystanków autobusowych oraz w miejscowości Cedry Małe zostaną wykonane tymczasowe chodniki. Wjazd na stację paliw z drogi lokalnej P1 będzie poprowadzony dojazdem docelowym w kierunku Gdańska. Natomiast wyjazd będzie w układzie tymczasowym. W ramach robót związanych ze zmianą organizacji ruchu wykonane zostanie nowe tymczasowe oznakowanie poziome i pionowe. Nowe rondo i dojazdy zostaną doświetlone. Docelowo zostanie zastosowane oświetlenie energooszczędne. Licząc na zrozumienie mieszkańców konieczności wykonania tego etapu budowy lokalnych dojazdów do drogi ekspresowej przepraszamy za tymczasowe utrudnienia. W załączeniu komunikat Generalnego Wykonawcy.

 
Wieczorek poetycko-muzyczny "Anioły są wśród nas".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.