Dzieci z Koszwał i Giemlic w Centrum Nauki EXPERYMENT.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.09.2014.

Dnia 30.08.2014 r. w przeddzień zakończenia wakacji, 17 osobowa grupa dzieci z sołectwa Koszwały i Giemlice odbyła wycieczkę autokarową do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni pod nazwą „Odkryj Świat Nauki z Experymentem”. Gdyński EXPERYMENT to interaktywna wystawa, której głównym celem jest nauczanie poprzez zabawę gdzie dzieci samodzielnie w bezpiecznych warunkach mogły przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z różnych dziedzin nauki. Była to świetna nauka poprzez zabawę dla wszystkich uczestników bez względu na wiek - od przedszkolaka do dorosłego. Duża przestrzeń, przejrzystość, masa stanowisk oraz fachowa wiedza i opieka ze strony edukatorów przyczyniła się do zdobycia umiejętności, które z pewnością zostaną wykorzystane przez dzieci podczas zajęć szkolnych. Następnie dzieci udały się na skwer Kościuszki i podziwiały zacumowanie tam statki, między innymi legendarny DAR POMORZA. Na plaży nad samym morzem usytuowany jest duży, dobrze wyposażony plac zabaw z różnymi atrakcjami. Właśnie tam dzieci zakończyły wyjazd wspólną zabawą. Nastąpiła międzysołecka integracja zarówno dzieci jak i opiekunów. Ta wspaniała, pouczająca wycieczka została sfinansowana częściowo z Funduszy Sołeckich a także ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkotykom oraz składek rodziców. Dla uczestniczących w wycieczce dzieci było to piękne zakończenie wakacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Podpisanie umowy na wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2014.

Dnia 29 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku w zaplecze dla szkółki żeglarskiej wraz z organizacją regat”. Inwestycja polegać będzie na postawieniu przy przystani żeglarskiej obiektu magazynowo - usługowego o konstrukcji stalowej. Obiekt służył będzie do przechowywania 16 łodzi typu „Optymist”, posiadający dwa miejsca do remontowania łodzi oraz zaplecze socjalne, w którym znajdować się będzie mała salka konferencyjna z miejscem do przygotowania prostego posiłku oraz szatnia z pomieszczeniem gospodarczym. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z założeniami projektu, na przystani żeglarskiej zostaną zorganizowane regaty. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 102 000 tys. zł z czego 50 tys. zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Spotkanie informacyjne dot. sieci gazowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2014.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Osadników Wojskowych 41 w Cedrach Wielkich dnia 24.09.2014 r. (środa) o godz. 18.00. Celem spotkania będzie przedstawienie planowanej gazyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad i możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Dotyczy inwestycji: "Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej". Na spotkanie zaprasza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Plakat informacyjny  >>  Załącznik

 
Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2014.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2014.

Poniżej w załączeniu przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2014 roku oraz ustalenia planu funduszu sołeckiego na rok 2015.

Załącznik

 
Wizyta Ministra Sprawiedliwości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2014.

Niemal w przeddzień gminnego Święta Plonów, w dniu 4 września 2014 r. wizytę w naszej Gminie złożył Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki, który został przyjęty przez Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego. Wizyta była okazją do zaprezentowania zrealizowanych w ostatnim czasie w Gminie inwestycji oraz przedstawienia tych, które przewidywane są do realizacji w najbliższym czasie. Wójt Gminy Janusz Goliński w obecności Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich Celiny Gnyl przedstawił Panu Ministrowi plany budowy przy szkole hali widowiskowo - sportowej wraz z gminną biblioteką. Następnie gość spotkał się z Komendantami gminnych OSP w związku z rozbudową remizy strażackiej w Koszwałach. Pan Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki z zainteresowaniem zapoznał się z planami inwestycyjnymi Gminy, deklarując jednocześnie ze swej strony wsparcie i daleko idącą pomoc w realizacji zaplanowanych inwestycji. Kolejnym zrealizowanym już zadaniem, jakie przedstawił Panu Ministrowi Wójt Gminy Janusz Goliński był oddany dwa tygodnie temu do użytku ciąg pieszo - rowerowy wraz z nową nawierzchnią jezdni prowadzącą z Cedrów Małych do przystani w Błotniku. Niemal tradycją stały się odwiedziny przybywających do Gminy gości atrakcji turystycznej jaką jest niewątpliwie przystań żeglarska w Błotniku.  Tym razem także Pan Marek Biernacki w towarzystwie Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego udali się na przystań gdzie zaprezentowano Panu Ministrowi dokonaną już rozbudowę przystani o kolejne pomosty oraz plan budowy hangarów dla łódek typu OPTYMIST oraz kajaków, celem właściwego zabezpieczenia na okres zimowy. Z racji mającego się odbyć się w Gminie dn. 06.09.2014 r. Święta Plonów, Pan Minister Biernacki złożył wszystkim rolnikom podziękowanie za trud i zebrane plony.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Powstanie Stocznia Jachtowa w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2014.

W czerwcu br. przeprowadzony został przez Gminę przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie działki położonej w Błotniku, przy rzece Martwa Wisła, na której ma powstać w ciągu 2-ch lat stocznia jachtowa. Firma, która wygrała przetarg i zamierza wybudować stocznię to ACTIV Yachts sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach. Najpóźniej w I kwartale 2015 r. spółka rozpocznie budowę nieruchomości i według zapisu zawartego w akcie notarialnym, do czerwca 2016 r. zobligowana jest do uruchomienia działalności stoczniowej. Do budżetu Gminy wpłynęła dotychczas kwota 389.857,- zł tytułem opłaty przez spółkę pierwszej raty za użytkowanie wieczyste działki.

 
Rozbudowa remizy OSP w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.09.2014.

W dniu 4 września br. podpisana została umowa z wykonawcą na rozbudowę remizy strażackiej w Koszwałach. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji wybrana została oferta złożona przez firmę Handlowo - Usługową SARDAW z siedzibą w Skarszewach. Ze strony Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Janusz Goliński w obecności Gminnego Komendanta Straży Pożarnej Pana Edwarda Woźniaka oraz Prezesa OSP Koszwały Pana Dariusza Wojewskiego. Ze strony wykonawcy umowę podpisał właściciel firmy Pan Marcin Plichta. W ramach rozbudowy wykonane zostaną następujące prace:

  • dobudowa do istniejącego budynku parterowego pomieszczenia garażowego oraz części socjalnej wraz z infrastrukturą techniczną,
  • przykrycie całości obiektu dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej,
  • przebudowę istniejącego budynku,
  • budowę ciągu pieszego wraz z parkingiem i wjazdem do garażu,
  • zagospodarowaniem terenu zielenią.

Rozbudowany o nowe pomieszczenia budynek remizy posiadać będzie 206,09 m2 powierzchni użytkowej. Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 354 200,95 zł, z czego 100 000 zł pokryje dotacja otrzymana z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z umową prace rozpoczną się 08 września br. Jeszcze do końca tego roku wykonany zostanie stan surowy zamknięty obiektu. Całość prac ukończona zostanie do 31 maja 2015 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

Wizualizacja remizy  >>  Załącznik

 
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Cedry Wielkie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pełna treść obwieszczenia  >>  Załącznik
 
Wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Cedry Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pełna treść obwieszczenia  >>  Załącznik
 
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.

 Informujemy, iż w terminie od 01 do 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 456,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 250,00 zł. Wnioski można odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 14. lub w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (58) 683-61-64 w. 37. Rozliczenie stypendium następuje tylko po przedstawieniu faktur lub rachunków imiennie wystawionych na dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego.

 
Perspektywy rozwoju infrastruktury rowerowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2014.

Dnia 27 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Wójta Gminy odbyło się spotkanie z Panem Remigiuszem Kitlińskim - Pełnomocnikiem Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Cedry Wielkie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Gość wspólnie z Panem Wójtem i pracownikiem odpowiedzialnym za rozwój infrastruktury drogowej udał się w teren aby obejrzeć przebieg planowanych do budowy nowych tras rowerowych. Pan Kitliński zasugerował kilka dobrych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania istniejących już ścieżek i przydatnych przy budowie nowych. Miasto Gdańsk jest liderem wśród polskich miast w zakresie budowy sieci ścieżek rowerowych. Od wielu lat konsekwentnie realizuje program budowy nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści mają możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu oraz uprawiania turystyki rowerowej. Gmina Cedry Wielkie pragnie czerpać dobre praktyki od „naszego sąsiada” i przenosić przyjęte już rozwiązania na swój grunt. Dlatego podczas spotkania zaproponowano powołanie partnerstwa gmin Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz Suchy Dąb z miastem Gdańsk, do wspólnej realizacji przedsięwzięcia budowy tras rowerowych. Partnerem wiodącym projektu miałoby być miasto Gdańska. Dzięki współpracy możliwe będzie połączenie w jeden ciąg komunikacyjny istniejących i planowanych do budowy ścieżek rowerowych. Dzięki wspólnym działaniom możliwym będzie rozwój zintegrowanej sieci ścieżek oplatającej nasz i sąsiednie gminy. A przecież nowe kilometry ścieżek rowerowych to większy komfort jazdy i większe bezpieczeństwo dla rowerzystów. To również nowe możliwości czynnego wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Podłączenie ostatnich gospodarstw domowych do wodociągu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2014.

Gmina zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury wodociągowej doprowadzającej bieżącą wodę do ostatnich w Gminie gospodarstw domowych, które dotychczas pozbawione były takiej możliwości. Wykonano sieć wodociągową dla 5 rodzin mieszkających w msc. Wocławy i jeszcze w bieżącym roku planowane jest podłączenie 2-ch rodzin z Giemlic. Oznacza to, iż wszyscy mieszkańcy Gminy, poza 1 rodziną, mają doprowadzoną do swoich gospodarstw bieżącą wodę poprzez gminną sieć wodociągową co niewątpliwie rzutuje na standard życia mieszkańców. W obecnym czasie dostęp do bieżącej wody pitnej to podstawa normalnej egzystencji jak i rozwoju przedsiębiorczości.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.

W dniu 25 sierpnia br. Wójt Gminy Wielkie Janusz Goliński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będzie obejmowała wykonanie 7 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławowo. Dzięki wybudowanej infrastrukturze około 120 mieszkańcom zapewnione zostaną podstawowe usługi jakimi jest odprowadzanie ścieków. Umowa gwarantuje dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 377 848 zł. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna odprowadzi ścieki do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, o łącznej długości 3 970,3 m (kanalizacja tłoczna - 2546,2 m, kanalizacja grawitacyjna - 1 424,1 m). Wkrótce zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wykonawcę inwestycji.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.