Zadrzewienia śródpolne nadal pod ochroną !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Urząd Gminy Cedry Wielkie przypomina, iż teren naszej gminy w 99,8% stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). W związku z tym usuwanie drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia śródpolne nadal wymaga uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Cedry Wielkie, wydawanego jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Pasy zadrzewień śródpolnych stanowią cenny element przyrodniczy i mają ważne znaczenie biocentyczne i fitomelioracyjne. Powstały one na Żuławach w celu ochrony depresyjnego terenu przed erozją, a także ochroną upraw przed mroźnymi podmuchami wiatru.

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach otrzymała prestiżowy tytuł "Szkoły Uczącej Się".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach otrzymała certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów przyznawany szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności za pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami dobrego nauczania i wprowadzanie praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Certyfikat jakości nauczania został wręczony w dniu 23 lutego 2017 r, podczas spotkania w którym uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska, radni: Bożena Tarasiuk, Alicja Benedyk, Dorota Zwolak, Henryk Zięba, sołtys wsi Giemlice Barbara Włodarczyk. W 2012 roku szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Ucząca się - Rozwijanie Uczenia się i Nauczania”. Realizacja programu przebiegała w dwóch etapach: na poziomie podstawowym „Ocenianie kształtujące w szkole uczącej się” i na poziomie zaawansowanym „Rozwijanie uczenia się i nauczania”. Na poziomie pierwszym szkoła poznawała i wprowadzała do swojej codziennej pracy z uczniami podstawowe elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria sukcesu, informację zwrotną, pytania kluczowe i techniki zadawania pytań, ocenę koleżeńską, samoocenę. Poziom zaawansowany koncentrował działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, kursach internetowych, warsztatach regionalnych oraz wymieniali się doświadczeniami na platformie edukacyjnej. Mieli możliwość przyglądania się sobie i uczniom oraz doskonalenia własnych działań zmierzających do motywowania uczniów do nauki oraz wdrażania do współpracy i samodzielnego poszukiwania.

W celu podsumowania efektów czteroletniego wdrażania strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami szkoła otworzyła po raz kolejny swoje drzwi dla innych, by pokazać sposób na „dobre uczenie”. W trakcie „Panelu koleżeńskiego” zaproszeni goście (dyrektorzy szkół i nauczyciele Szkół Uczących Się) poznawali dobre praktyki szkoły oraz brali udział w dyskusji na temat dobrego uczenia się i nauczania. Lekcje, w których uczniowie uczestniczyli, potwierdziły, że szkoła, pracując strategiami oceniania kształtującego i wykorzystując nowe technologie, buduje atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Obserwacje były prowadzone w czasie spaceru edukacyjnego, który stanowił pierwszą część wizyty panelowej w szkole i objął 15-minutowe fragmenty sześciu lekcji: języka polskiego w kl. IV, języka angielskiego w kl. V, przyrody w kl. VI i edukacji wczesnoszkolnej. W oparciu o dowody zebrane w czasie spaceru edukacyjnego oraz wyniki rozmów z nauczycielami i uczniami zostały zdiagnozowane standardy pracy funkcjonujące w szkole.

Obok obserwacji lekcji, drugim z centralnych wydarzeń spotkania, była dyskusja w formule World Café dotycząca tematów:

 • Czy i jak czerpiemy od siebie nawzajem ? - korzyści i przeszkody.
 • Jak przygotować informację zwrotną, aby motywowała ucznia do dalszej pracy ?
 • Jak zachęcić rodziców do włączania się w życie szkoły ?
 • Jak pobudzić twórczą wyobraźnię u dzieci ?

Dzięki wprowadzanym elementom oceniania kształtującego szkoła od lat utrzymuje stały, wysoki poziom nauczania i uczenia się, a źródłem sukcesów w realizacji wyznaczonych celów jest zgrany zespół i skuteczna współpraca z organem prowadzącym oraz rodzicami.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Metrostav S.A. Oddział w Polsce, wykonawca kontraktu: „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański” informuje, że w dniu 01.03.2017 r. (środa), zostanie wdrożona organizacja ruchu zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy drogi ekspresowej S-7. Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański. - Projekt nr S7.1/29/16 - Zmiana lokalizacji wyjazdu za stacji paliw w ciągu DW 227 w m. Cedry Małe” (w załączeniu). Projekt posiada zatwierdzenie Marszałka Województwa Pomorskiego oraz wymagane opinie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

W ramach realizacji budowy drogi ekspresowej S-7 wykonane będzie docelowe włączenie stacji paliw do budowanego układu drogowego. W tym celu wyłączona z ruchu będzie obecna jezdnia wyjazdowa z terenu stacji paliw. Wyjazd ze stacji poprowadzony będzie przez tymczasową drogę wykonaną z płyt drogowych o szerokości 5,0 m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,7 m. Tymczasowy wyjazd włącza się do drogi wojewódzkiej DW 227 w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych, w związku z tym przejście dla pieszych tymczasowo zostaje przesunięte 50 m dalej w kierunku ronda. Szczegóły organizacji przedstawia załączony Projekt.

Projekt >> Załącznik
 
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2017.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu przez Urząd Gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy planują w roku 2017 dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 tut. Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

 
Ankieta dla firm zainteresowanych w przyszłości gazyfikacją !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.02.2017.

W dniu 06 lutego br. Wójt Gminy - Janusz Goliński wziął udział w spotkaniu dotyczącym planów rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji gmin na terenie województwa pomorskiego, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku i Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Podczas spotkania zostały zaprezentowane i przedyskutowane możliwości współpracy pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa, a lokalnymi samorządami terytorialnymi w zakresie prac nad Koncepcją rozwoju sieci gazowej lub gazyfikacji w oparciu o technologię LNG.

Polska Spółka Gazownictwa zaapelowała do gmin o uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przebiegu sieci gazowniczej oraz terenów pod rozwój przemysłu. Rozwój gazownictwa gminy w dużym stopniu uzależniony jest od ilości odbiorców usługowo - przemysłowych. Gmina Cedry Wielkie zadeklarowała podpisanie listu intencyjnego - deklarując tym samym wolę współpracy w zakresie gazyfikacji gminy.

Podmioty gospodarcze zainteresowane gazyfikacją proszone są o wypełnienie w terminie do 30.03.2017 r. ankiety i odesłanie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Zbiorcze ankiety przekażemy do PSG w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące rozwoju sieci gazowej i gazyfikacji gmin na terenie województwa pomorskiego przedstawione są w prezentacji z konferencji poniżej.

 
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.02.2017.
W dniu 20 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Do konkursu przystąpiło osiem organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Cedry Wielkie. Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 11 ofert konkursowych na następujące zadania: „Turystyka i krajoznawstwo „ - 1 oferta, „Oświata i Wychowanie” - 2 oferty, „Wypoczynek dzieci i młodzieży” - 1 oferta, „Ekologia” - 1 oferta, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - 1 oferta, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - 5 ofert. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert przez Komisję konkursową, Wójt Gminy Cedry Wielkie Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. rozstrzygnął niniejszy konkurs przyznając dotację w łącznej kwocie 77.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych następującym organizacjom pozarządowym wymienionym w poniższym załączniku.
 
 
Konkurs KRUS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2017.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku ogłasza Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w Konkursie jest okazją do polepszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu gdańskiego. Wyróżnienie w Konkursie to nagroda za wprowadzane przez rolników innowacje i ulepszenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie, a także wspaniała promocja regionu, z którego pochodzą laureaci Konkursu. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.krus.gov.pl oraz w siedzibie KRUS w Gdańsku pod numerem telefonu (58)301-03-52 w. 102.

Treść ogłoszenia >> Załącznik
 
100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2017.

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: LINK

 
Kampania "Rowerowy Maj" w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2017.

Gmina Cedry Wielkie, jako propagator zdrowego trybu życia, w styczniu 2017 r. przystąpiła do wspólnej kampanii „Rowerowy Maj” - kampanii promującej aktywne sposoby dotarcia do szkoły. W imieniu Gminy Cedry Wielkie organizatorem „Rowerowego Maja” jest Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Pomysłodawcą kampanii „Rowerowy Maj” jest miasto Gdańsk, a sama kampania ma charakter ogólnopolski. Zasady są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejkę i zaznaczoną obecność w dzienniku. Dla najaktywniejszych Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński przewidział atrakcyjne nagrody.

Rywalizacja toczy się na kilku poziomach: indywidualnym, klasowym i szkolnym. W chwili obecnej udział w kampanii już potwierdziła Szkoła Podstawowa w Giemlicach, jednakże na zgłoszenia z innych szkół organizatorzy jeszcze czekają. Udział szkoły w kampanii ma wiele zalet. Uczniowie, dzięki codziennym aktywnym dojazdom na lekcje, zaczynają dzień od ruchu fizycznego, co jest uznawane za metodę zwiększenia efektywności nauki i poprawy koncentracji. Doświadczenia miasta Gdańsk i pozytywne opinie z poprzedniej edycji, potwierdzają, że uczniowie na pierwszych lekcjach byli lepiej obudzeni, aktywni i uśmiechnięci. Zwiększona liczba rowerów i hulajnóg była dla nauczycieli w-fu i świetlicy inspiracją do nowych form aktywności uczniów na zajęciach i po lekcjach. Dodatkowym, wychowawczym walorem „Rowerowego Maja” jest kształtowanie w uczniach samodzielności. Dzięki samodzielnym lub grupowym dojazdom (uczniowie mogą jeździć z kolegami z klasy, rodzicami) dzieci poznają swoją okolicę oraz utrwalą znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez własną praktykę. Więcej informacji nt. kampanii wkrótce na stronach internetowych www.cedry-wielkie.pl i www.zokis.eu , a także w szkołach biorących udział w akcji.

 
Metropolitalne Targi Pracy Pomorza 2017.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2017.

Największe wydarzenie HR w północnej Polsce ! Prawdziwy festiwal pracy, gdzie będzie na Was czekać niemal 150 wystawców z całej metropolii oraz kilka tysięcy ofert pracy. Chwała temu z nas, kto choć raz w życiu nie doświadczył trudów poszukiwania pracy ! Jeżeli jednak nie jesteś w tej grupie szczęśliwców i wciąż szukasz pracy, myślisz o zmianie obecnej albo dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową koniecznie odwiedź nas na Targach ! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.metropolitalnetargipracy.pl

 
Zapraszamy rolników na szkolenie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2017.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu serdecznie zaprasza rolników na szkolenie pt.: "Działania PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Rachunkowość w działaniach PROW".

Tematy szkolenia:

 • omówienie działań PROW, które zostaną uruchomione w 2017 roku - MŁODY ROLNIK, DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA, RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW.
 • zasady prowadzenia rachunkowości w PROW.
 • zasady działania portalu ogłoszeń PROW.

Termin szkolenia: 01.03.2017 (środa) godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
92. urodziny Pani Emilii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2017.

W dniu 10.02.2017 r. Pani Emilia Richert zamieszkała w Wocławach obchodziła piękny jubileusz - 92 rocznicę swoich urodzin. Delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego oraz pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Anny Anioł udała się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym upominkiem, składając serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w imieniu własnym oraz mieszkańców. Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym Jubileuszu.

Zdjęcie >> Załącznik
 
Ocena jakości wody w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2017.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim przekazuje wyniki oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie pobranych próbek wody z wodociągów wyszczególnionych poniżej.

1.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice  >> Załącznik

2.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, część m. Koszwały, część m. Cedry Wielkie  >>  Załącznik

3.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Błotnik, Trzcinisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały  >>  Załącznik

 
Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2017.

W ramach przyjętej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 9 084 000 mln. Fundusze te zostały głównie przeznaczone na rozwój turystyki, wzmocnienie przedsiębiorczości, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz promocje produktu lokalnego.

W ostatnim czasie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdziło część dokumentów wdrożeniowych dla Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tj.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Biznes Plan uproszczony
 • Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Powyższe dokumenty pozwalają na rozpoczęcie działań mających na celu realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju co wiąże się z ogłaszaniem konkretnych naborów wniosków. Ogólne zasady przyznawania dotacji, przedmiotowe dokumenty, harmonogram naborów oraz Lokalną Strategię Rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej : LINK

 
Wizyta Studyjna - Współpraca Polsko - Włoska.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.02.2017.

W dniach 08.02.2017-12.02.2017 roku z inicjatywy Włoskiej Gminy Ragusa odbyła się kolejna wizyta studyjna w regionie Ragusa (Sycylia). Było to już kolejne potwierdzenie chęci współpracy opartej na doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi wcześniejszymi spotkaniami w tym na spotkaniu z partnerem włoskim w Błotniku dnia 29.09.2016 r. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” - Łukasz Żarna oraz reprezentanci strony włoskiej. Wizyta zagraniczna miała na celu omówienie szczegółów współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich, w których udział wezmą pretendenci do żeglarstwa - dzieci i młodzież w wieku 7 - 13 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie.

W wielu spotkaniach, które miały miejsce w Gminie Ragusa, uczestniczyli przedstawiciele regionu reprezentowani m.in. przez Burmistrza - Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, Giovanna Criscione - kurator oświaty, Gianluca Leggio - Inspektor ds. edukacji Gminy Ragussa, Saverio Criscione - założyciel szkoły żeglarskiej Marina di Ragusa, Kristin Balewski Pawela - pomysłodawczyni projektu współpracy POLSKO - WŁOSKIEJ oraz reprezentanci klubów i środowisk żeglarskich w prowincji Ragusa. W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym elementem wizyty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie - Marina Błotnik a Marina di Ragusa (w załączeniu). Marina di Ragusa w odróżnieniu od Mariny Błotnik jest przedsięwzięciem prywatnym.

Podsumowaniem pobytu była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktu z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie turystycznej. Wizyta Polskiej Delegacji również miała znaczący oddźwięk w prasie sycylijskiej, która już po pierwszym dniu wizyty na łamach LA SICILIA opublikowała artykuł (w załączeniu) nt. projektu i podjętych działań w zakresie jego realizacji, a także prężnej współpracy pomiędzy regionami.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
List intencyjny >> Załącznik
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę: Inspektora ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.02.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2017 r. godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. gospodarki przestrzennej". Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
OFERTA PRACY !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.02.2017.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich zatrudni osobę na stanowisko Sekretarki, na okres zastępstwa.

 • Zatrudnienie: od 01.03.2017 r.
 • Pełny wymiar czasu pracy - 1 etat.
 • Godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.15; śr. 7.30-16.30.
 • Zakres zadań w załączniku.

Podanie, CV, odpis dyplomu i kopie świadectwa pracy należy przesłać do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie w terminie do 24 lutego 2017 r. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu I piętro.

 
Umowa z Marszałkiem na dofinansowanie remontu przedszkola w Trutnowych - podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.02.2017.

Dnia 13 lutego br. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Panem Mieczysławem Struk umowę o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku po byłej szkole podstawowej w Trutnowach mający na celu dostosowanie budynku do wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. Przedszkole zacznie funkcjonować od września 2017 r. po wykonaniu prac remontowych oraz zakupieniu niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu przewidziano również doposażenie placówek przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp. Partnerzy wybrani przez Gminę w ramach otwartego konkursu będą odpowiedzialni ze realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja EduFun będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach oraz Trutnowach zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Partner zrealizuje również dwukrotnie w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie: logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, itp. W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

 • Całkowita wartość projektu: 1 611 276,00 zł.
 • Kwota dofinansowania UE: 1 369 584,60 zł.
 • Niefinansowy wkład własny: 241 691,40 zł,
 • Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r.
Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 
XIX Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza Parafii Wocławy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.02.2017.

Dnia 05.02.2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wocławach tradycyjnie już turniej tenisa stołowego. Powitania uczestników dokonała Dyrektor Szkoły Anna Kołatek oraz ks. Proboszcz Waldemar Naczk. Rozgrywki przebiegały przy 5 stołach tenisowych, w 7 kategoriach wiekowych. Do rozgrywek w poszczególnych grupach przystąpiło 75 zawodników. Partnerami zawodów byli Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz ksiądz Waldemar Naczk - Proboszcz Parafii Wocławy. W wyniku rozgrywek puchary i nagrody otrzymały 21 osoby zaś najmłodsi uczestnicy turnieju otrzymali nagrody specjalne. Dziękujemy partnerom i sponsorom. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom ! Kolejny, tradycyjny turniej odbędzie się za rok.

 
Relacja z wyjazdów na kursy zorganizowane w ramach projektu Erasmus+.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.02.2017.

W czasie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017 kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach wzięła udział w drugim wyjeździe zorganizowanym w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Wykwalifikowana Kadra Kluczem do Sukcesu Szkoły”. Zgodnie z planem mobilności krótkoterminowych projektu w kursach zorganizowanych wzięło udział trzech pracowników placówki. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz poprawa wyników nauczania języka angielskiego poprzez odpowiednie wykwalifikowanie przedstawicieli kadry szkolnej. Celem uczestnictwa nauczycieli w kursach jest podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz zapoznanie się z ideą nauczania dwujęzycznego. Ukończenie szkoleń umożliwiło nauczycielem poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych, które przełożą się na jakość oferowanego kształcenia oraz zmodernizowanie i unowocześnienie placówki. W celu skutecznego upowszechnienia rezultatów, nauczyciele przeprowadzą szkolenia dla pozostałych nauczycieli placówki dotyczące zdobytej wiedzy oraz umiejętności (stosowanie TIK w nauczaniu, wprowadzanie elementów CLIL do nauczania, kultura krajów Unii Europejskich). Aby zachować trwałość rezultatów szkolenia, nauczyciele będą systematycznie wprowadzać zdobyte umiejętności do procesu nauczania. Przeprowadzone zostaną również lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.

Wykaz szkoleń  >> Załącznik
 
Zmiany w ochronie drzew i krzewów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.02.2017.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu. Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249).

 ZEZWOLENIA

 1. zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
 2. zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku: LINK

 
Plebiscyt "Pomorskie Sztormy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizowały wspólnie plebiscyt pn.: „Pomorskie Sztormy”. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród w kategoriach wyłonionych ze świata pomorskiego biznesu, sportu oraz kultury.  Dziesiąta kategoria to Pomorskie Euroinspiracje 2016 i jest to nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego mająca na celu wyróżnienie przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. W każdej dziedzinie obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. Kapituły wyłoniły po 10 nominacji we wszystkich kategoriach. W kategorii Pomorskie Euroinspiracje nominowany został projekt pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” realizowany przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z 9 partnerami. W dniach 3-17 lutego można głosować na swoich faworytów na kuponach publikowanych codziennie w Gazecie Wyborczej i w internacie pod adresem: www.pomorskiesztormy.pl Zachęcamy do głosowania i wsparcia Gminy w uzyskaniu wyróżnienia za realizację tego unikatowego projektu, którego rezultatem będą korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności ale i całego regionu w postaci odrestaurowania cennych obiektów zabytkowych. Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego podczas uroczystej gali na Scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie.

 
Rok Rzeki Wisły.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Rok Rzeki Wisły będziemy obchodzić decyzją Sejmu RP. Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo - czytamy w przyjętej w sierpniu 2016 przez posłów uchwale. Dlatego też w odpowiedzi na tak ważne obchody, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 2 lutego 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące włączenia się podmiotów z terenu Województwa Pomorskiego do wspólnego tworzenia i uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Roku Rzeki Wisły. Organizatorami inauguracji i jednocześnie prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Turystki i Promocji, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Departamentu Edukacji i Sportu, a także Departamentu Kultury. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego i społecznego nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie, z Panem Januszem Golińskim - Wójtem Gminy Cedry Wielkie na czele. Po przedstawieniu propozycji społeczno - kulturalnych działań planowanych przez Samorząd Województwa jak i partnerów zaproszonych do wspólnego tworzenia wydarzeń Gmina Cedry Wielkie wyraziła chęć współpracy i włączenia się w planowane działania. Już na etapie inauguracji wydarzenia Gmina Cedry Wielkie zapewniła o uczestnictwie przynajmniej w następujących imprezach: Konferencja samorządowo-naukowa, Wodna Fiesta, Rejs dziennikarski, Flis Wiślany, Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, a także Konkurs Piękna Wieś Pomorska. Szczegółowe informacje dotyczące imprez w ramach Roku Rzeki Wisły na bieżąco pojawiać się będą na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie www.cedry-wielkie.pl jak i Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu www.zokis.eu

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
Prezentacja - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik
Wydarzenia - Rok Rzeki Wisły  >> Załącznik
 
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. pozyskania dotacji na odnawialne źródła energii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2017.

Zapraszamy serdecznie właścicieli firm z obszaru Gminy Cedry Wielkie zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez firmę GlobalECO. Spotkanie odbędzie się w czwartek 09.02.2017 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ulicy Osadników Wojskowych 41. Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) - fotowoltaika, instalacje solarne, pompy ciepła. W tym projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przez firmy na poziomie do 80% kosztów. Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii technicznych związanych z taką instalacją, omówienie kosztów przedsięwzięcia oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które padną z Państwa strony. Z uwagi na ograniczony termin składnia wniosków, wszystkich zainteresowanych prosimy o mobilizację i pojawienie się na spotkaniu oraz rozpowszechnienie tej wiadomości wśród innych właścicieli firm z terenu gminy.

 
Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Kolejne konsultacje w sprawie budowy drogi ekspresowej S7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami rolników posiadających pola w bezpośredniej okolicy budowanej drogi ekspresowej a przedstawicielami firmy Metrostav, generalnego wykonawcy budowy drogi S7. Rolnicy zgłosili szereg uwag dotyczących utrudnień z dojazdem do pól ornych. Po reorganizacji ruchu drogowego na nową drogę P1 ruch został przekierowany na równoległą do starej siódemki. Wykonane zgodnie z projektem zjazdy mają duży kąt i tymczasowo są wykonane ze zbyt sypkiego materiału. Na pola położone od strony Błotnika wjazd jest bardzo utrudniony. Jedyna możliwość dojazdu jest od strony Koszwał, po drodze gruntowej nie przygotowanej do ruchu maszyn rolniczych. Kolejne utrudnienie występuje na odcinku Cedry Małe do Kiezmarka. Zjazdy, zgodnie z harmonogramem prac, będą wykonane w odległych terminach.

Wychodząc naprzeciw konieczności zapewnienia przejściowych rozwiązań przedstawiciele Metrostav zaproponowali:

 1. Dosypanie właściwego kruszywa i zagęszczenie materiału tak by ułatwić wjazdy na pola.
 2. Wykonanie dojazdu do pól położonych tuż przy budowanej drodze ekspresowej od strony Błotnika na wysokości kanału B. Zostanie wykorzystane wykonywane docelowe palowanie terenu.
 3. Dojazd do pól oddalonych od S7 drogą gruntową, równoległą Koszwały w kierunku Błotnika. Droga ta zostanie przygotowana przez Metrostav do poruszania się maszynami rolniczymi. Gmina zajmie się podstawowym remontem mostku nad kanałem Śledziowym.
 4. Metrostav wykona uzgodnione z rolnikami zjazdy na pola na odcinku Cedry Małe - Kiezmark.

Budowa nowych zjazdów oraz poprawa już istniejących zostanie wykonana przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca lutego br. Kolejne spotkanie strony zaplanowały na 14 lutego br. Uzgodnienia z Urzędu Gminy prowadzi Krzysztof Dziaduszewski.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Partnerski projekt w dziedzinie ochrony zabytków - pierwsza umowa już podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.

Dnia 1 lutego br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie podpisał Pan Wójt Janusz Goliński oraz reprezentujący Wykonawcę EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Pan Tomasz Balcerowski. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Zagospodarowania i urządzenia terenu obejmującego m.in.: renowację trawnika, odtworzenie nawierzchni kamiennej czy montaż energooszczędnych lamp.

2. Wykonania prac remontowych i wykończeniowych pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie poprzez: renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, remontu wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby pamięci oraz zmianą przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

Realizacja w/w robót zgodnie z podpisaną umową nastąpi do dnia 30 września br. Koszt wykonania zamówienia to kwota 723 240,00 zł brutto, z czego 60% stanowi dofinansowanie jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie jest pierwszym z zadań, które realizowane będzie w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www: zabytkidziedzictwo.wixsite.com/zulawy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 

 
Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.
 
Komunikat Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.02.2017.