Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Cedry Wielkie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pełna treść obwieszczenia  >>  Załącznik
 
Wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Cedry Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pełna treść obwieszczenia  >>  Załącznik
 
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2014.

 Informujemy, iż w terminie od 01 do 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 456,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 250,00 zł. Wnioski można odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 14. lub w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (58) 683-61-64 w. 37. Rozliczenie stypendium następuje tylko po przedstawieniu faktur lub rachunków imiennie wystawionych na dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego.

 
Perspektywy rozwoju infrastruktury rowerowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2014.

Dnia 27 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Wójta Gminy odbyło się spotkanie z Panem Remigiuszem Kitlińskim - Pełnomocnikiem Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Cedry Wielkie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Gość wspólnie z Panem Wójtem i pracownikiem odpowiedzialnym za rozwój infrastruktury drogowej udał się w teren aby obejrzeć przebieg planowanych do budowy nowych tras rowerowych. Pan Kitliński zasugerował kilka dobrych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania istniejących już ścieżek i przydatnych przy budowie nowych. Miasto Gdańsk jest liderem wśród polskich miast w zakresie budowy sieci ścieżek rowerowych. Od wielu lat konsekwentnie realizuje program budowy nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści mają możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu oraz uprawiania turystyki rowerowej. Gmina Cedry Wielkie pragnie czerpać dobre praktyki od „naszego sąsiada” i przenosić przyjęte już rozwiązania na swój grunt. Dlatego podczas spotkania zaproponowano powołanie partnerstwa gmin Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz Suchy Dąb z miastem Gdańsk, do wspólnej realizacji przedsięwzięcia budowy tras rowerowych. Partnerem wiodącym projektu miałoby być miasto Gdańska. Dzięki współpracy możliwe będzie połączenie w jeden ciąg komunikacyjny istniejących i planowanych do budowy ścieżek rowerowych. Dzięki wspólnym działaniom możliwym będzie rozwój zintegrowanej sieci ścieżek oplatającej nasz i sąsiednie gminy. A przecież nowe kilometry ścieżek rowerowych to większy komfort jazdy i większe bezpieczeństwo dla rowerzystów. To również nowe możliwości czynnego wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy.

 
Podłączenie ostatnich gospodarstw domowych do wodociągu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2014.

Gmina zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury wodociągowej doprowadzającej bieżącą wodę do ostatnich w Gminie gospodarstw domowych, które dotychczas pozbawione były takiej możliwości. Wykonano sieć wodociągową dla 5 rodzin mieszkających w msc. Wocławy i jeszcze w bieżącym roku planowane jest podłączenie 2-ch rodzin z Giemlic. Oznacza to, iż wszyscy mieszkańcy Gminy, poza 1 rodziną, mają doprowadzoną do swoich gospodarstw bieżącą wodę poprzez gminną sieć wodociągową co niewątpliwie rzutuje na standard życia mieszkańców. W obecnym czasie dostęp do bieżącej wody pitnej to podstawa normalnej egzystencji jak i rozwoju przedsiębiorczości.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Obchody Gminnych Dożynek - 6 września 2014 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.

 

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się 6 września (sobota) przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.

Tradycyjnie rozpocznie się odprawieniem mszy św. w Kościele parafialnym w Cedrach Wielkich, po czym na placu przy Zespole Szkół odbędą się dalsze oficjalne występy, pokazy, konkursy itp.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

Program dożynek:

13.00 Msza św. w kościele p.w. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich.

  • przemarsz na główne miejsce uroczystości - boisko przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich
  • pokaz musztry paradnej w wyk. "Baltic Gateway Pstrong Orkiestra"
  • oficjalne powitatnie gości
  • konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
  • konkurs na tradycyjny chleb dożynkowy
  • wręczenie dyplomów laureatom konkursu "Piękna Wieś"
  • wręczenie pucharu "Strong man"
  • występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie

16.30 występy KGW Leszkowy i Cedry Wielkie

17.30 pokazy Taek-won.do i zumby

18.00 występ zespołu "Midnight"

20.00 Koncert Zespołu "Abbamia"

21.30 Zabawa taneczna przy zespole "Relax"

Dodatkowe atrakcje i konkursy zaprezentuje firma Roltop w Cedrach Małych - baza firmy godz. 10.00.

Plakat  >>  Załącznik

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.

W dniu 25 sierpnia br. Wójt Gminy Wielkie Janusz Goliński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będzie obejmowała wykonanie 7 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławowo. Dzięki wybudowanej infrastrukturze około 120 mieszkańcom zapewnione zostaną podstawowe usługi jakimi jest odprowadzanie ścieków. Umowa gwarantuje dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 377 848 zł. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna odprowadzi ścieki do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, o łącznej długości 3 970,3 m (kanalizacja tłoczna - 2546,2 m, kanalizacja grawitacyjna - 1 424,1 m). Wkrótce zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wykonawcę inwestycji.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.

26 sierpnia 2014 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński podpisał umowę z Józefem Makosiej - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn” w Dywitach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wocławy”. Na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło do Urzędu Gminy 9 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji wybrana została oferta złożona przez firmę „Wodrol - Olsztyn” uzyskując maksymalną ilość punktów.  W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji o łącznej długości 6639 m, w tym kanalizacja tłoczna 2991 m i kanalizacja grawitacyjna 3648 m. Wybudowane zostaną również 4 przepompownie. Całkowity koszt projektu wynosi 2 383 663,16 zł brutto, z tego dofinansowanie stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy i po przygotowaniu technicznym terenu Wykonawca rozpocznie właściwe prace dnia 1 września, tak aby zadanie zgodnie z umową ukończone zostało w całości do 30 maja 2015 r.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 

 
Powstała nowa nawierzchnia drogi i chodnik w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2014.

Zakończony został remont drogi powiatowej w Błotniku o długości ok. 800 metrów, od skrzyżowania z drogą Wiślinka - Trzcinisko - Błotnik do istniejącej nakładki w rejonie przystani żeglarskiej.  Przebudowa drogi trwała od końca czerwca br. i polegała na frezowaniu warstwy ścieralnej na całej powierzchni jezdni na głębokość 5cm, wykonaniu wyrównania istniejącej jezdni betonem asfaltowym a następnie położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. W ramach zadania wybudowana została również ścieżka pieszo - rowerowa w ciągu remontowanej drogi powiatowej o długości ok. 2,4 km o nawierzchni z asfaltu czerwonego oraz wykonano zatokę autobusową i wjazdy z kostki brukowej grafitowej Ostatecznego odbioru robót dokonano 27 sierpnia 2014 r. Przy odbiorze inwestycji uczestniczyli: ze strony powiatu gdańskiego Wicestarosta Marian Cichon, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jerzy Świs, natomiast ze strony gminy Cedry Wielkie Wójt Gminy Janusz Goliński, Krzysztof Dziaduszewski, Jan Borowiec, Sołtys Błotnika - Czesław Kaźmierczyk, przedstawiciel Rady Powiatu Andrzej Zięba, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji tj. konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o z siedzibą w Linii i Firma Budowlano - Usługowa Ewa Wicka z siedzibą w Luzinie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całość zadania opiewa na kwotę 1 702 938,93 zł przy czym udział finansowy Gminy Cedry Wielkie stanowił wartość 508 828, 60 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Zmiana harmonogramu zajęć aerobicu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.08.2014.

Gmina Cedry Wielkie informuje o zmianie harmonogramu zajęć aerobicu na siłowniach zewnętrznych w miejscowościach: Giemlice, Długie Pole oraz Cedry Wielkie. Zajęcia zaplanowane na dzień 23 i 30 sierpnia br. odbędą się odpowiednio 14 i 16 października. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Harmonogram zajęć  >>  Załącznik

 
Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, realizowany corocznie od 2002 roku polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Gmina Cedry Wielkie informuje, że wnioski można pobrać w placówkach szkolnych lub w urzędzie gminy (pokój nr 9)  i złożyć  do dnia 16 września 2014 r. w placówce do której uczeń uczęszcza. Szczegółowa informacja znajduje się w załącznikach.

Informacja  >>  Załącznik

Wniosek o przyznanie dofinansowania  >>  Załącznik 

 
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

W załączeniu prezentacja planu organizacji inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w placówkach oświatowych na terenie gminy Cedry Wielkie w dniu 01 września 2014 r.

 Załącznik

 
Liczny udział w żuławskim rajdzie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Prawie 100 osób wzięło udział w VII Rowerowym Rajdzie Żuławskim, który odbył się z dniu 2 sierpnia 2014r. Trasa przejazdu liczyła 70 km i wiodła z m. Cedry Wielkie przez Kiezmark, Jantar, Stegnę, Mikoszewo, Świbno do Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Na starcie stanęło 100 miłośników jazdy rowerem, po drodze dołączyli następni. Przeważały panie. Każdy z uczestników otrzymał żółtą koszulkę i kolorowy peleton rozciągnął si e na ponad 500 m. „ Mądry był ten, kto wynalazł rower” powiedziała jedna z uczestniczek rajdu zachwalając korzyści wynikające z jazdy na rowerze. Wśród uczestników rajdu były osoby z sąsiednich gmin i z Pruszcza Gdańskiego. Najstarszy uczestnik to mieszkaniec gminy Pszczółki, znany kolarz weteran liczący sobie ponad 70 lat, który w VII Rajdzie Żuławskim wystartował dla rekreacji. Natomiast najmłodszym uczestnikiem był 6 letni Jaś, który wybrał się na rajd wraz z mamą i bratem. Organizatorem rajdu był Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nad bezpieczeństwem uczestników na trasie czuwali policjanci z pruszczańskiej oraz nowodworskiej Komendy Policji. Rajd zakończył się imprezą na przystani w Błotniku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Gmina Cedry Wielkie na Jarmarku Św. Dominika.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Jarmark Św. Dominika, to największe w Polsce i jedno z największych w Europie plenerowe wydarzenie kulturalno-handlowe. To również wielkie święto tradycyjnej kuchni i bogactwa kultury naszego regionu. W pawilonie przy ul. Św. Ducha w Gdańsku na imprezie pn. „Pomorskie Smaki” mieszkańcy i turyści mogli posmakować lokalnych przysmaków, spotkać się z ludowymi twórcami, wysłuchać programów przygotowanych między innymi przez Koła Gospodyń Wiejskich województwa pomorskiego. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Gminę reprezentowało KGW Leszkowy i Cedry Wielkie. Panie zaprezentowały na scenie piosenki ludowe oraz własnego autorstwa w ramach projektu pn. „Organizacja i promocja imprezy kulturalnej - warsztatów wokalno tanecznych dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas trwania Jarmarku również Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Żuławy zaprezentowały materiały promujące Gminę Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Bezpłatne zajęcia aerobicu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.08.2014.